Spekter har i flere høringer på Stortinget advart mot et altfor lavt anslag på prisstigningen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Også i høringen for samferdselssektoren, var Spekters hovedbudskap at budsjettet ikke fremstår som realistisk i forhold til den prisøkningen vi allerede ser konturen av for 2023. 

Dyrt å kutte i vedlikehold 

Spekter tok opp situasjonen for jernbanesektoren i Norge, og pekte på at kutt i vedlikeholdet er ekstremt kostbart. 

– Vi får ikke bare dårligere infrastruktur, men vi risikerer også å miste nøkkelkompetanse og fagfolk som er helt avgjørende for fremtiden. Dessuten vil man få økte vedlikeholdsbevilgninger på sikt. I mellomtiden må entreprenørene sloss om fagfolkene som er igjen, og vi risikerer en lønns- og prisspiral som gjør at vi får mindre igjen for vedlikeholdsmidlene, advarte Germiso. 

Spekter har derfor, sammen med de andre organisasjonene i Jernbanealliansen spilt inn at det må bevilges 200 millioner mer enn budsjettert til jernbanevedlikehold. 

– Det er et minimum for å bøte på problemet i denne omgang, slo Germiso fast, og poengterte at Stortinget både må følge prisstigningen frem mot revidert budsjett, og at de samtidig bør prioritere vedlikehold og heller kutte i planlagte investeringsprosjekt som gir lite nytte for pengene. 

Togoperatørene trenger nye togsett 

I tillegg er Spekter opptatt av at togoperatørene får anledning til å anskaffe flere togsett, så infrastrukturen kan utnyttes bedre.  

– Konkret må Norske tog få fullmakt i 2023-budsjettet til å anskaffe flere tog, og i oppdrag å legge en anskaffelsesplan sammen med togoperatørene til 2024-budsjettet. Det mangler togsett nok til å kjøre de planlagte nye avgangene på jernbanesporene som bygges, og altfor mange av de togsettene vi har fra før er uhensiktsmessig gamle, påpekte Germiso.  

Avgjørende å holde kollektivtilbudet i gang  

Det siste Spekter tok opp i komitehøringen handlet om å holde kollektivtilbudet i gang, slik at ikke trafikantene velger bil i stedet.  

– Koronakrisen er erstattet av en priskrise særlig på strøm og diesel. Dette treffer kollektivtrafikken hardt i fylkene. Oslo har for eksempel vært tydelige i media om de mulige konsekvensene, advarte Germiso.  

Han ba derfor Stortinget om å følge nøye med på alle de nevnte punktene og om nødvendig komme med avbøtende tiltak i revidert nasjonalbudsjett.