Jan Frich er i dag administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus, og har tidligere jobbet som områdedirektør for helestetjenesten i Folkehelseinstituttet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Han har bakgrunn som lege og professor i medisin, og har forsket på norsk helsetjeneste i et internasjonalt perspektiv.

Ifølge Frich er norsk helsetjeneste i utgangspunktet god i et internasjonalt perspektiv, men vi har også en del særnorske forhold som vi må jobbe med for å utvikle tjenestenivået videre. Blant punktene han dro opp var at systemet leverer høy kvalitet, men samtidig har en høy ressursinnsats.

Lite effektiv bruk av ressurser

– Norge er «grådig» på høy kompetanse og personell, noe som gir lite effektiv bruk av ressurser og misnøye når man ikke får brukt kompetansen. Vi må lære av andre land, mente Frich.

Videre pekte han på at vi har en geografisk spredt bosetting og et desentralisert system, hvor volum og kvalitet gjerne blir stilt opp mot hverandre. Likeverdighet og tilgjengelighet krever ressurser og det trengs breddekompetanse også i sykehusene.

– Å fremme lokal og regional utvikling er legitime politiske mål, men kan stå i et motsetningsforhold til helsetjenestens mål, understreket Frich.

 – I Norge har vi større utfordringer enn i mer integrerte systemer, som man gjerne finner internasjonalt, med å få til en god koordinering og samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten sa Frich. Han mente derfor at det kanskje viktigste tiltaket for å bedre de norske helsetjenestene, er å finne tiltak som gjør at samarbeidet både blir mer forpliktende og mer formelt enn i dag.