- Det er bred oppslutning om at vi i Norge skal ha en sterk offentlig helse- og omsorgssektor tuftet på verdier som likhet, trygghet og kvalitet. Avtalen er en erkjennelse av at vi gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid på noen definerte områder vil få til bedre løsninger sammen, enn ved å arbeide hver for oss. Sammen ønsker vi å bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet, som er selve grunnlaget for den norske modellen, sa Brustad.

Gjennom avtalen er partene enige om at de sammen skal bidra til å skape høy kvalitet i helse- og omsorgstjenesten til befolkningen i alle deler av landet. Hovedoppgavene i helse- og omsorgssektoren skal løses av det offentlige med bidrag fra andre aktører.

Ny teknologi, nye behandlingsmetoder, nye arbeidsprosesser og innovasjoner utløser behov for ny og annerledes kompetanse enn tidligere. Helsepersonell, merkantilt- og tekniske fagpersonell som behersker nye arbeidsformer, IKT, og nytt digitalt- og teknisk utstyr blir stadig viktigere.

- Spekter og Fagforbundet er enige om at det er nødvendig å rekruttere, beholde og videreutvikle kvalifisert personell til helse- og omsorgssektoren. Partene legger til grunn at det er behov for medarbeidere med ulike kompetanse i helse- og omsorgstjenesten og at det kan være nødvendig å se på kompetansesammensetning og oppgavedeling, sa Nord.

For å tilføre tjenesten kvalifiserte medarbeidere i framtiden vil partene arbeide for å sikre nok lærlinger innen relevante fagområder, og øke antallet der det er behov for det. I samarbeidsavtalen pekes særlig på behovet for å rekruttere helsefagarbeidere til helse- og omsorgssektoren i årene framover.

- For samfunnet, virksomhetene og den enkelte medarbeider er det avgjørende at flest mulig jobber hel stilling. Partene er enige om å fortsette arbeidet som tar sikte på å redusere bruken av deltid. Målet er å etablere en heltidskultur i virksomhetene som bidrar til at flest mulig av de ansatte jobber hele stillinger, samtidig som driftsbehovene ivaretas på best mulig måte, sa Brustad.

Spekter og Fagforbundet er enige om å arbeide for ryddige forhold gjennom tiltak mot arbeidslivskriminalitet og tiltak som kan bidra til å få ned sykefraværet.