Spekter hadde invitert til møtet for å dele erfaringer fra Statnetts og Postens arbeid med å forebygge, avdekke og følge opp tilfeller med denne type kriminalitet. I sin innledning poengterte arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl at Spekters medlemsvirksomheter tar arbeidslivskriminalitet på største alvor, og bruker store ressurser på å avdekke misligheter. Spekter støtter derfor helhjertet opp om det tverrfaglige arbeidet som er etablert de siste årene. Erfaringene viser at det er når kontrolletatene samarbeider at vi oppnår best resultater. 

Viktig med kontrollrutiner

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim som orienterte om hvordan Statnett følger opp lønns og arbeidsvilkår i prosjektene. - Vår erfaring er at tidlige kontroller virker immuniserende på avvik og brudd på regelverket. Hun understreket samtidig to forhold som avgjørende for å avdekke avvik og regelbrudd; Virksomheten må erkjenne ansvaret og kontrollrutiner må prioriteres i den operative virksomheten. Dernest må kontraktene virksomhetene inngår med underleverandører være soleklare på hva som forventes når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår, og hvilke konsekvenser kontraktsbrudd får. Samtidig er det viktig at underleverandørene forstår og innordner seg virksomhetens etiske retningslinjer.

Vardheim understreket også viktigheten av å ta vare på arbeiderne i denne situasjonen. Hun viste bl.a til at både tolk og prosjektets koordinator ble sent ut til anleggsplassene for å kunne informere, ta i mot henvendelser og ikke minst være i nærheten dersom det ble iverksatt tiltak mot arbeiderne. Tett kontakt og åpen dialog med fagbevegelsen i prosessen ble også understreket som svært viktig

De seriøse undergraves

Konserndirektør Randi Løvland fra Posten la særlig vekt på at kriminelle aktører undergraver og utkonkurrerer de seriøse bedriftene. – Vi opplever at store aktørene i bransjen har god oversikt over dette. Det er viktig at Arbeidstilsynet bruker ressurser på å veilede de mindre aktørene i bransjen, sa Løvland.

Posten har 15 000 leverandører 40 land, og 40% av disse benytter underleverandører. For å ha kontroll med disse, gjennomfører Posten risikobaserte kontroller, i tillegg til gjennomføre stedlige kontroller.

– Vår erfaring er at vi må jobbe systematisk for å identifisere og følge opp risiko i leverandørkjeden og være tydelige i kravene vi stiller. Underleverandørene vet at de ikke oppnår fremtidige kontakter med oss om de ikke følger standardene vi krever.

Behov for tverretatlig samarbeid

Leder for Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) Jørgen Steen redegjorde for deres rolle, og hvordan NTAES skal bidra med å gjøre arbeidet lettere med å bidra med kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag på strategisk nivå. Senteret har nå foreslått endringer i bestemmelsene om taushetsplikt slik at etatene kan jobbe bedre sammen og dele hverandres kunnskap. – Mange vet mye, men det har vært et problem at man ikke har kunnet dele hverandres kunnskap. Når dette er på plass, vil det tverrfaglige arbeidet blir mye enklere, sa Steen.

Han viste videre til en situasjonsbeskrivelse som viser at arbeidslivskriminaliteten i Norge er i ferd med å bli stadig mer systematisk og organisert. Useriøse virksomheter forsøker i større grad enn tidligere å fremstå som lovlydige, gjennom en fin fasade i myndighetenes registre, rettet mot kunder og leverandører. I tillegg ser arbeidslivskriminaliteten ut til å ha spredt seg til flere bransjer enn hva som tidligere var kjent.

Ros fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim viste kompleksiteten i disse sakene, og at kriminaliteten har spredd seg til flere bransjer. - Med komplekse selskapsstrukturer i virksomheter som tilsynelatende ser lovlige ut, er det krevende å føre kontroll, sa Vollheim.

Hun roste Statnett og Postens systematiske arbeid med å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet, og understreket at det er viktig å dele de erfaringer som er gjort. Hun redegjorde videre for at Arbeidstilsynet nå har inngått samarbeidsavtaler med utenlandske tilsyn for å lære av hverandre over landegrensene.  Arbeidstilsynet vil prioritere ressurser på dette området framover.

– Virksomhetenes rolle i dette arbeidet er helt avgjørende, og det er mye å lære av de erfaringer Statnett og Posten har gjort. Arbeidstilsynet inviterer derfor Spekter og virksomhetene til et forsterket samarbeid, hvor vi kan tenke nytt om hvordan vi kan jobbe sammen for å finne treffsikre tiltak, avsluttet Vollheim - Det dreier seg om hvorledes vi sammen skal redusere handlingsrommet til kriminelle.