I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag, varsler regjeringen at veksten i norsk økonomi blir lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. Samtidig skal oljepengebruken økes med 5,1 milliarder kroner.

Mer oljepenger

Selv om kronebeløpet øker, brukes likevel en mindre andel av oljefondet enn det som lå til grunn i statsbudsjettet for 2015 siden oljefondet har steget i verdi. Den foreslåtte oljepengebruken på 2,6 prosent er dermed 0,4 prosentpoeng lavere enn det som lå i statsbudsjettet.

- Oljepengebruken er godt under handlingsregelens 4 prosent. Spekter har tidligere tatt til orde for at en langsiktig realavkastning på 4 prosent kan synes noe optimistisk. Dette er en problemstilling det blir viktig å diskutere etter hvert som fondet blir større. Derfor blir det interessant å se hva utvalget som ser nærmere på oljepengebruken kommer fram til når det leverer sin utredning mot slutten av året, sier Bratten.

Nedjustert anslag på lønnsvekst

I tråd med resultatet i frontfagsoppgjøret, har regjeringen nedjustert lønnsvekstanslaget fra 3 1/3 prosent til 2,7 prosent.

-Norge har betydelige utfordringer knyttet til et høyt kostnadsnivå. Partene i inntektspolitikken viste ansvarlighet i fjor, og har også i år gjennomført lønnsoppgjørene på en slik måte at det sikrer fortsatt god konkurranseevne, sier Bratten.

Kortere lønnsplikt ved permittering

Regjeringen varsler også at den vil korte ned bedriftenes lønnsplikt fra 20 til 10 dager ved permittering. Virksomhetene skal dermed betale lønn til sine ansatte de første ti dagene, før staten overtar i inntil 30 uker. Endringene skal gjelde fra 1. juli 2015.

- Spekter mener det er positivt at staten raskere overtar ansvaret dersom arbeidstakere må permitteres. Det vil gjøre det enklere å etablere og utvikle nye virksomheter og arbeidsplasser, noe som er avgjørende når vi fremover må omstille oss til en hverdag der petroleumssektoren ikke lenger er motoren i norsk økonomi, sier Bratten.

1000 flere tiltaksplasser

Det legges også opp til å etablere 1000 nye tiltaksplasser for de som blir arbeidsledige. 

-Som regjeringen anslår, vil arbeidsledigheten kunne øke noe i nærmeste fremtid. Derfor er det hensiktsmessig å sikre at flere av de som mister jobben kan få hjelp til å finne nytt relevant arbeid og komme seg raskt i jobb igjen, sier Bratten.

Les mer på regjeringens budsjettportal