Satsing for å heve kompetansen til permitterte ufaglærte

For å forebygge at ufaglærte nå faller utenfor arbeidslivet, er det i pakken satt av 20 millioner til opplæring slik at også permitterte ufaglærte kan ta fagbrev. Dette skjer ved at den allerede etablerte ordningen «Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid» utvides slik at også permitterte kan delta i ordningen (oppdatert informasjon forventes å komme under "søk midler"). Ordningen forvaltes av Kompetanse Norge.

Virksomheter som dette er aktuelt for, anbefales å følge med på kompetansenorge.no, eller til å ta kontakt med Kompetanse Norge.

Utvidelse av bransjeprogrammer innen kompetanse og utvikling av nye tilbud

Det bevilges 100 millioner til utvidelse av etablerte bransjeprogrammer for kompetanse og til etablering av 6 nye bransjeprogrammer. Disse er imidlertid i liten grad rettet mot Spekters medlemmer da det i hovedsak retter seg mot utsatte bransjer innen andre områder enn der Spekters medlemmer opererer. Unntaket kan være bransjeprogrammet innen elektro/automasjon og fornybar/kraftnæringen, som kan være relevant for enkelte av Spekters medlemmer.

Det forventes at oppdatert informasjon vil komme under Kompetansereformen «Lære hele livet», hvor allerede eksisterende bransjeprogrammer er beskrevet.

Andre tiltak

Det bevilges også penger slik at utdanningsinstitusjoner kan utvikle tilbud på nett.

I tillegg forutsetter tiltakene at det vedtas regelendringer slik at også permitterte kan motta dagpenger samtidig som de deltar på kurs og opplæring. Dette arbeider regjeringen nå med å få på plass, og det forventes snarlig gjennomført.

Det kan ta noe tid før aktuelle nettsider og beskrivelse av søknadsprosesser er oppdatert.

Les Regjeringens pressemelding: Flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige