Norge har ambisjoner om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent (målt mot 1990) innen 2030 og ha etablert et nullutslippssamfunn innen 2050.

– Vi må ha fortgang i arbeidet med å nå klimamålene. Nå nærmer 2030 seg med stormskritt, og Spekter er glad for alle tiltak som bidrar i klimaarbeidet. Dette samarbeidet er et slikt tiltak, og det er bra at regjeringen ønsker å involvere arbeidslivsorganisasjonene for å få til grønn omstilling, sier Bratten.

Partnerskapet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som overordnet mål å sette fart på den grønne omstillingen, blant annet gjennom å bidra til økt bærekraftig verdiskaping, økt konkurranseevne i norsk næringsliv og økt eksport av grønne produkter til internasjonale verdikjeder.

– Dette handler både om et fornuftig skatte- og avgiftsregime og å styrke ledernes handlingsrom slik at de som er nærmest problemet også har myndighet til å beslutte de beste tiltakene. I tillegg har vi oppfordret regjeringen til å vri de generelle rammebetingelsene for bedriftene i grønn retning, slik at det blir forretningsmessig rasjonelt og mulig å gjennomføre en effektiv grønn omstilling, sier Bratten. 

I forbindelse med det videre arbeidet med denne avtalen er Spekter opptatt å unngå at dette blir en ny, økt rapporteringsbelastning for virksomhetene, og at man i størst mulig grad bør bruke statistikk og data som allerede rapporteres.

Intensjonsavtalen skal nå følges opp gjennom mer konkrete avtaler om samarbeid mellom partene for å identifisere potensial for videre utslippskutt og gode virkemidler for å realisere disse.

– Spekters medlemsvirksomheter går i front i den grønne omstillingen av Norge, og Spekter vil delta i utarbeidelsen av disse avtalene i dialog med medlemmene våre, sier Bratten.

Den signerte avtalen finner du her: (PDF, 1MB)

Fakta om klimapartnerskapet:

  • Intensjonsavtalen om klimapartnerskap er inngått av staten, representert ved klima- og miljøministeren og næringsministeren, samt partene i arbeidslivet hhv. NHO, Virke, Spekter, KS, Norges Rederiforbund og Kystrederiene fra arbeidsgiversiden, samt LO, YS, Akademikerne og Unio fra arbeidstakersiden.
  • Formålet med intensjonsavtalen er å legge til rette for å utvikle klimapartnerskap som arena for strukturert dialog mellom stat og næringsliv, gjennom bransjevise klimapartnerskapsavtaler.
  • Det overordnede målet er å få gjennomført samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet som bidrar til å kutte klimagassutslipp i tråd med Norges klimamål for 2030 og 2050 og regjeringens omstillingsmål for hele økonomien.
Partene i arbeidslivet signerer klimaavtale med regjeringen.
Fornøyde deltakere på et felles bilde etter at avtalen er signert.