Bratten håper forliket på Stortinget bidrar til at arbeidslivet raskest mulig kommer tilbake til en normalsituasjon når krisen er over. Samtidig må nye og forsterkede tiltak løpende vurderes.

Liten pustepause for kollektivtrafikken – men fortsatt kritisk for jernbaneoperatørene

Stortingsforliket innebærer at fylkeskommunene blir tildelt 1 milliard kroner for å sikre kollektivtilbudet gjennom å kompensere for tapte billettinntekter.

- Dette vil gi det fylkeskommunale kollektivtilbudet en liten og svært tiltrengt pustepause, men én milliard kroner er dessverre ikke mye penger, når vi vet at Ruter alene taper opptil 380 millioner kroner per måned, sier Bratten.

Hun minner om at et velfungerende kollektivtilbud er avgjørende for samfunnet, og at kollektivtransportvirksomhetene er aksjeselskaper som kan gå konkurs dersom de ikke tilføres ytterligere midler.

- Vi kan ikke komme i en situasjon der helt nødvendig infrastruktur blir avviklet. Milliarden fra Stortinget er en god start, men det er nødvendig at dette følges opp med mer penger i tiden framover, sier Bratten.

Det har foreløpig ikke kommet på plass en løsning for jernbaneoperatørene. Spekter har foreslått en rekke tiltak som vil bedre situasjonen for togoperatørene, slik som fjerning av avgifter og reduksjon av leiekostnader for leie av tog og lisenser.

- En løsning som kan bidra til å bedre situasjonen for togoperatørene er nå tvingende nødvendig. Det trengs tiltak som både gir positiv effekt på egenkapital og likviditet. Dette er samfunnskritiske virksomheter som nå er i en høyst usikker økonomisk situasjon som følge av de restriksjoner som er innført som en følge av pandemien, sier Bratten

Positivt med flere kompetansetilbud

Partiene på Stortinget har også blitt enige om å styrke blant annet bedriftsintern opplæring med 400 millioner kroner.

- Kompetansehevende tiltak er god investering i denne situasjonen. Det kan bidra til at arbeidstakere som blir ledige eller permittert kan komme styrket tilbake til arbeidslivet etter pandemien. Derfor bør dette komme raskt ut til dem som trenger det, sier Bratten.

Tid for forlik og konsensus

Bratten minner også om at alle tiltak som iverksettes, må bidra til å berge Norge gjennom koronakrisen, slik at det fortsatt er arbeidsplasser å komme tilbake til når situasjonen normaliserer seg. Hun berømmer Stortinget for å ha vært lydhøre overfor innspill, og understreker at krisepakkene som hittil er vedtatt er avgjørende for å berge virksomheter og arbeidsplasser.  

- Det handler om å stille opp for folk og bedrifter at det nå drives en aktiv motkonjunkturpolitikk. Vår velferd er basert på at folk er i jobb, og det er bra at politikerne klarer å stå sammen i kriser. Nå er det tid for forlik og konsensus, ikke polarisering og konflikt, sier Bratten.