Kunnskapsministeren lanserte i dag regjeringens nye strategi for realfag i skolen.

Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag har gjennom mange år vært svake. I internasjonale sammenligninger kommer Norge ut omtrent midt på treet blant OECD-landene. En av fem elever går ut av 10. klasse med 1 eller 2 i standpunktkarakter, og dette er en viktig grunn til at mange faller fra i videregående opplæring.

Målet med regjeringens realfagsstrategi, ”Tett på realfag”, er å løfte alle elevers prestasjoner i matematikk og naturfag. Det er særlig viktig å løfte de svakeste, men det er også viktig å stimulere de som har best prestasjoner.

Den nye strategien retter seg mot realfagene i barnehage og grunnopplæring.  Tiltakene retter seg mot hele løpet fra barnehage og til og med videregående opplæring. Både endring og utvikling av lærernes kompetanse, undervisningspraksis og fagenes læreplaner vil være viktig for å nå målene i strategien.

- Det er prisverdig at det skal gjøres en innsats for at regneferdigheter og kunnskaper i realfag blir utviklet tidlig. Slike kunnskaper er en forutsetning for produktiviteten i arbeidslivet, og for nyskaping og utvikling i samfunns- og arbeidsliv, sier Bratten.

Strategien er en videreutvikling av tidligere strategier, men det er nå lagt stor vekt på å utvikle indikatorer som faktisk kan måles og følges opp. Det er en rekke planlagte og igangsatte tiltak, blant annet i form av realfagskommuner, etter- og videreutdanning, Lærerløftet, og endringer i læreplanene.

Les også kronikken av arbeidslivsorganisasjoner og kunnskapsministeren som sto på trykk i VG 19.08.14