Forenklingsutvalget presenterte tidligere i år NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Utvalgets hovedmandat har vært å vurdere og foreslå endringer i den såkalte særnorske delen av gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Utredningen inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.

I Spekters høringssvar støttes utvalgets hovedanbefalinger og de grep som foreslås for å forenkle særnorske bestemmelser som bidrar til ineffektivitet og uforholdsmessig øker kostnadene ved offentlige anskaffelser.

Målet må være å gjøre mer effektiv bruk av samfunnets ressurser og oppnå bedre innkjøp basert på et regelverk der prinsippene om konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet og forholdsmessighet er gjennomgående. Derfor mener Spekter også at ikke-anskaffelsesmessige hensyn ikke bør ivaretas gjennom anskaffelsesregelverket, men henføres til lovverk der slike bestemmelser naturlig hører hjemme.

På et område går Spekter likevel mot flertallets anbefaling når vi mener at gjeldende nasjonale terskelverdi differensieres og heves til 600 000 kroner for vare- og tjenestekontrakter, og 3 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter.

Les hele Spekters høringssvar her