I stortingsmeldingen foreslås en rekke konkrete tiltak med vekt på veiledning og kompetanseheving. Spekter mener dette er et riktig spor for å effektivisere innkjøpene og dermed redusere transaksjonskostnadene. Årlig brukes det 500 milliarder kroner på offentlige anskaffelser. Under fremleggelsen av stortingsmeldingen 10. april understreket næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at målet er at offentlige midler skal utnyttes bedre og mer effektivt, samtidig som viktige samfunnshensyn ivaretas.

- Spekter er derfor tilfreds med at regjeringen er tydelig på at det offentlige må heve kompetansen når det gjelder på offentlige anskaffelser, slik at samfunnets  ressurser kan brukes på en smartere måte, sier Juliussen.

Både Difi, Riksrevisjonen og Produktivtetskommisjonen har de siste årene pekt på at det er mye å gå på når det gjelder å effektivisere offentlige anskaffelser. I en rapport fra Menon er det anslått at det offentlige kan spare mellom 20-30 milliarder kroner ved å effektivisere innkjøpene.

Spekter støtter også fokuset på digitalisering av innkjøpsprosessen, innovative anskaffelser og mulighetene som ligger i innkjøpssamarbeid.

Da det nye regelverket for offentlige anskaffelser trådte i kraft i 2017 ble beløpsgrensen for når omfattende anbudsregler skal gjelde (den nasjonale terskelverdien) hevet fra kr. 500.000 til 1,1 millioner kroner, og senere til 1,3 millioner. Dette ble betraktet som et svært viktig forenklingsgrep. I meldingen tas det nå til orde for å etablere en kunngjøringsplikt for anskaffelser under terskelverdien.

- Etter Spekters syn vil dette motvirke effekten av forenklingstiltaket og øke transaksjonskostnadene betydelig, sier Juliussen.

Det er i dag frivillig å kunngjøre slike kjøp i Doffin, og det er grunn til å anta at mange benytter denne muligheten når det ligger til rette for det. Tallene viser en sterk økning i frivillige kunngjøringer de to siste årene, noe som taler for å gi oppdragsgiverne det nødvendige handlingsrom, avslutter Juliussen.