Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli har innkalt partene i arbeidslivet til forhandlinger om en eventuell ny IA-avtale. Forhandlingene starter i Arbeids- og sosialdepartementet i dag.

Spekter mener avtalen ikke trenger å være knyttet til kun helse, inkludering og sykefravær, men at den bør innrettes mer mot å mobilisere tilgjengelig arbeidskraft med den kompetansen arbeidslivet etterspør.

- Det er viktig at en ny trepartsavtale bygger på et solid og omforent kunnskapsgrunnlag. I tillegg til faggruppens rapport, jobber nå Sysselsettingsutvalget med tiltak som skal diskuteres med partene i 2019. Det er viktig at dette arbeidet ses i sammenheng med IA-forhandlingene, sier Wikdahl og Kvam.

Spekter mener også at tiltak for økt sysselsetting og mer inkludering i arbeidslivet må diskuteres før sykelønnsordningen settes på dagsordenen.

- For Spekter er det viktig at våre medlemsvirksomheter ikke påføres flere kostnader enn de allerede har. For øvrig må en eventuell endring av sykelønnsordningen utredes skikkelig med tanke på effekt, sier Spekters forhandlere.  Spekter mener en slik diskusjon bør skje i sysselsettingsutvalget, etter at partene har tiltrådt dette i 2019.

- Det må også diskuteres om andre tiltak kan bidra til innsparing hvis sykelønnsordningen vernes, sier Wikdahl og Kvam. Blant annet bør man i diskusjonen om en trepartsavtale, sykefravær og sykelønnsordning, også se nærmere på alle aktørenes rolle, ansvar og forpliktelser.

- Det er derfor også interessant å sette legenes portvokterrolle og NAVs virkemiddelbruk på dagsordenen, sier Wikdahl og Kvam.