Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». I meldingen varsles det blant annet økt satsing på koordinering, lederutvikling og kompetanse.

- God samhandling og personell med riktig kompetanse er viktig for at pasienter får behandling på rett nivå i helsetjenesten. Det forhindrer unødige innleggelse på sykehus og reduserer andelen reinnleggelser. Det er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet, sier Bratten..

Kompetanseløft viktig for mange grupper

Spekter støtter regjeringen i at det er nødvendig å satse på bredt sammensatt kompetanse i kommunene når pasienter med til dels svært sammensatte sykdomsbilder skal behandles og følges opp. 

- Pasienter med komplekse tilstander og behov må møtes av team og personell som har solid medisinsk- og helsefaglig kompetanse.  Man må imidlertid sørge for at kompetansesatsingen favner flere enn de som ivaretar de mest avanserte oppgavene, sier Bratten. 

Hun viser til at det er en stor andel ufaglærte i kommunehelsetjenesten, og mener det bør satses på at flere kan få hevet kompetansen til fagarbeidernivå for å møte en økende andel eldre med grunnleggende omsorgsbehov. 

- Som regjeringen selv slår fast i meldingen, vil kommunene stå overfor utfordringer med å skaffe nok sykepleiere og fagarbeidere i årene som kommer. I arbeidet med den varslede «Kompetanse 2020»-planen bør det vurderes både hvordan man kan utvikle gode praksisplasser for sykepleierstudenter og flere læreplasser for helsefagarbeidere i kommunene, sier Bratten. 

Ikke lovfest profesjonsliste

Spekter kan imidlertid ikke se at det er hensiktsmessig å lovfeste en liste over hvilke profesjoner kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger.
- Kommunene i Norge er svært ulike og dette kan frata kommunens ledere muligheten til å finne de beste løsninger for sine innbyggere, sier Bratten.