- Produktivitet er ingen skrivebordsøvelse. Det må skapes på den enkelte arbeidsplass. Derfor vil vi blant annet gi lederne i statlige virksomheter mer frihet til å øke produktiviteten i sine organisasjoner, sa finansminister Siv Jensen.

Hun pekte på at selv vi står overfor store utfordringer, selv om Norge jevnlig kåres til rikest, lykkeligst og med best levekår i internasjonale kåringer.

-Lykkes vi ikke i omstillingsarbeidet, vil de problemene vi opplever i dag kun framstå som en mild bris, sa Jensen.

Hun beskrev hvordan vi i en situasjon med en lavere oljepris, som gir varige endringer, har sikkerhetspolitikk, migrasjon, eldrebølgen og det grønne skiftet som de store utfordringene vi må løse.

– Velferdsstaten skal være vårt felles sikkerhetsnett. Velferden hviler på at folk jobber og betaler skatt. Men vi må ha en politikk som ikke tar lysten fra dem som skal skape de nye arbeidsplassene. Vi kan ikke løse velferdsstatens utfordringer ved bare å legge på skattene, sa Jensen.

Offentlig sektor har ikke vært utsatt for samme produktivitetspress som i privat sektor. Noen av de reformene vi har satt i verk har potensial til å hjelpe på det, mente Jensen.

Hun trakk fram digitalisering i Skatteetaten og skipsfarten langs kysten som eksempler. Et annet virkemiddel er justeringer i arbeidstidene.

– Slutter man å tviholde på syvtimersvakter for alle hele tiden, kan det bli lettere å få god kvalitet på tjenestene hele uka, uten å øke grunnbemanningen og uten at det skal gå ut over arbeidsmiljøet, sa hun.

Jensen mente også at forsknings- og utdanningssektoren må bli mer produktiv.

 – Oljeeventyret har gitt oss et forsprang i teknologi, forskning og utdanning. Men pengestrømmen inn i forskning og utdanning motsvares ikke i resultatene som skapes på de samme områdene. Skal vi lykkes, må vi få mer ut av pengene. Vi trenger informasjon om hva som virker og ikke, og vi må våge å kutte det som ikke virker, sa Jensen.

Stort behov for omstilling

Også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre påpekte at vi står overfor en framtid med stort behov for omstilling.

-Sjeldent har vi stått foran større utfordringer. De små forskjeller vi har mellom folk i Norge gjør at vi lykkes med omstillinger. Ledere og ansatte må jobbe sammen for å sikre utvikling, sa Støre.

Han tok til orde for å bruke den norske modellen i omstillingsarbeidet.

- Vi må ta den norske modellen i bruk. Den står ikke i veien for det norske folk – tvert imot. Vi skal fortsette å bygge landet, og hente inspirasjon til dette arbeidet gjennom å gjøre dette sammen. Det norske samfunn har gjennomgått store omstillinger. Kvinners inntog i arbeidsmarkedet er eksempel på en stor omstilling. Vi har klart det før og vi kan klare det igjen, sa Gahr Støre.

Han mente arbeidsledighet, integrering og klima blir de store utfordringene de nærmeste årene.

-De som er arbeidsledige må gis kompetanse og opplæring slik at de kommer raskere tilbake i jobb. Integrering av innvandrere krever omstilling i hele samfunnet, og klimautfordringen krever handling nå, sa Gahr Støre.

Han oppfordret også partene i trepartssamarbeidet til å diskutere hvordan utfordringene best kan løses.

-Arbeidsmiljøloven skal gi trygghet for folk i jobb. Samtidig skal vi ivareta hensynet til nye jobber som kommer som følge av ny teknologi. Det kan utfordre dagens lovverk. Staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne må sette seg ned sammen og drøfte hvordan vi møter denne utfordringen, sa Gahr Støre.

Vil ha kompetansereform

Gahr Støre tok også til orde for en ny kompetansereform.

- Vi trenger en bred kompetansereform. Vi må få et langt tettere samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivet i regionene. Vi må sørge for styrkede tiltak mot frafall fra skolen.  Dessuten må vi sørge for livslang læring, sa Gahr Støre.

Se innleggene her: