Da Spekter var invitert til Finansdepartementet for å gi innspill til Perspektivmeldingen, la vi vekt på økt arbeidsinnsats og økt produktivitet som forutsetninger for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden.

Spekter har utviklet Arbeidskraftfond innland, som viser verdien av arbeidskraften og effekten av å øke arbeidstilbudet. Beregningene viser hvordan fondet kan øke sin verdi med  over 7000 milliarder kroner, omtrent like mye som verdien av framtidig avkastning fra dagens oljefond, dersom man lykkes med å øke arbeidstilbudet i ulike grupper

Denne erkjennelsen har regjeringen fulgt opp i perspektivmeldingen som ble lagt fram av finansminister Siv Jensen i dag.

 -Det er positivt og betimelig at meldingen fremhever betydningen av arbeidslinjen og viktigheten av at flere kvinner jobber heltid. Regjeringen og Stortinget bør nå følge opp med å vedta Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift/turnusarbeid. Det vil bidra til at arbeidstiden bedre kan tilpasses driftsbehovene i virksomheter som leverer velferdstjenester døgnet rundt, og samtidig legge til rette for mer heltidsarbeid, sier Bratten.

Perspektivmeldingen bekrefter også det Spekter har sagt mange år, nemlig at offentlig tjenestepensjon må endres for at flere skal kunne stå lenger i jobb.

– Både arbeidstidsutvalgets forslag og endring av offentlig tjenestepensjon er tiltak som vil bidra til å opprettholde velferdsnivået, sier Bratten.

Produktivitetsveksten må opp

Regjeringens beregninger viser at myndighetene allerede om 10-15 år vil måtte redusere utgiftene eller øke inntektene med rundt 5 milliarder kroner hvert eneste år. Hvis velferdsproduksjonen i offentlig sektor effektiviseres med ¼ prosent per år, vil over halvparten av dette inndekningsbehovet være ivaretatt.

-Spekter har i mange år minnet om hvor viktig det er å legge til rette for økt produktivitet i offentlig sektor. Skal offentlige virksomheter lykkes med dette, må lederne ha reelt handlingsrom til innovasjon og nyskaping. Det økende omfanget av tilsyn og kontroll, gjør at ledere må vie stadig mer oppmerksomhet på å følge opp revisorer og tilsynsførere, framfor å utvikle virksomheten. Det bør bekymre alle som er opptatt av å få en mer produktiv og nyskapende offentlig sektor, sier Bratten.

Viktig med endrings- og omstillingskompetanse

Endringstakten i samfunnet øker, og Perspektivmeldingen fremhever at arbeidstakernes kunnskaper må utvikles for å møte omstillingsbehovene.

 -Vi er helt enig med Regjeringen i at samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningssektoren må styrkes for å få dette til. Det må legges til rette for å sikre at kompetansen er relevant og oppdatert i et arbeidsliv preget av digitalisering, rask teknologiutvikling og hyppige endringer i arbeidsoppgavene som skal utføres. I tillegg til oppdaterte faglige kvalifikasjoner, blir endrings- og omstillingskompetanse svært viktig i årene som kommer, sier Bratten.

Prioritering blir avgjørende

Ifølge meldingen er det nødvendig med en kritisk gjennomgang av hva som skal være et offentlig ansvar, og hva som bør overlates til markedet eller den enkelte.

-Dette er en viktig erkjennelse. Spekter har lenge etterlyst tydeligere prioriteringer i statsbudsjettene. Gjennom mange år har så godt som alle budsjettområder hatt vekst. Dette kan ikke fortsette. Vi støtter også regjeringen i at det er uheldig å låse fast fremtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og individuelle rettigheter. Nå blir det viktig å følge opp disse gode prinsippene i praktisk politikk, sier Bratten.

Les Perspektivmeldingen på regjeringen.no