Rapporten viser at det er private bedrifter med avtalefestet pensjon (AFP) som har størst vekst i andelen personer mellom 62 og 66 år som har fortsatt i arbeid de siste to årene. Men også i privat sektor uten AFP og i offentlig sektor er det flere som står i arbeid etter fylte 62 år. 

- Pensjonsreformen virker åpenbart godt i private bedrifter med privat sektors AFP ordning. Trolig vil vi se dette enda tydeligere når også privat sektors tjenestepensjonsordninger blir endret i løpet av de neste tre årene, sier Bratten. 

Hun mener det er uheldig at man ikke på samme måte har fått utløst arbeidskraftpotensialet i offentlig sektor. 

- Pensjonsordningene i offentlig sektor må endres for å stimulere bedre til at ansatte velger å stå lenger i arbeid. Både offentlig sektors alderspensjon og det store omfanget av særaldersgrenser med tilhørende regelverk er en utfordring. I dag ser vi at mange menn i privat sektor kombinerer arbeid og pensjon, noe ikke kvinnene i offentlig sektor kan på samme måte enda, sier Bratten.