Dette er i tråd med Spekters innspill til Arbeids- og sosialdepartementet (PDF, 97KB) om å legge til rette for at det kan rekrutteres kvalifisert personell gjennom frivillig mobilisering.

Dersom situasjonen tilsier det, kan det også være aktuelt for myndighetene å beordre kvalifisert personell til tjeneste.

Protokoll med hovedorganisasjonene og lovendringer

Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i pensjonslovgivningene. Lovendringene innebærer at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved (i) beordret tjeneste i forbindelse med koronaviruset, eller (ii) frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med koronaviruset.

Ifølge lovforslaget skal begrepet «offentlig helsetjeneste» forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m. og helse- og omsorgstjenesteloven. Arbeid for private som i henhold til lov eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles.

Lovendringene gjelder lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Spekter har inngått protokoll med hovedorganisasjonene/SAN (PDF, 16KB) som sikrer tilsvarende regler i de pensjonsordningene som ikke er lovfestet. Det gjelder de vedtektsfestede ordningene i KLP og PKH. Endringen gjelder derfor alle personellgrupper i helsetjenesten, uavhengig av om de er omfattet av lovbestemt pensjonsordning og/eller om de er helsepersonell.

Lønn for pensjonister som utfører tjeneste

Pensjonister som engasjeres som følge av koronautbruddet har rett til den lønnen som følger av overenskomsten. De er ikke ansatt på særskilte pensjonistvilkår, og vil som følge av lovendringene ikke få avkortning eller bortfall av pensjonen i denne perioden.

Ikrafttredelse og varighet

Lovendringene får virkning for pensjonister som har utført arbeid i forbindelse med utbruddet av koronavirus fra 13. mars 2020. Virkningstidspunktet er fastsatt på bakgrunn av at enkelte pensjonister allerede frivillig gjør tjeneste i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Lovendringene opphører å gjelde 1. november 2020.