Hva bør virksomheten gjøre?

Spekter anbefaler sine medlemsbedrifter å undersøke hva som er regulert om permittering i sine pensjonsordninger, alternativt direkte med pensjonsleverandør. Dersom ordningen ikke er tydelig på dette, kan virksomheten kontakte sin pensjonsleverandør for å undersøke mulighetene for å sikre at permitterte arbeidstakere beholder sitt medlemskap i perioden de er permittert. Dette bør gjøres før permittering iverksettes.

Inngår permitteringsytelser i pensjonsgrunnlaget?

Lønn som utbetales av arbeidsgiver inngår i pensjonsgrunnlaget, som utgjør grunnlaget for pensjonsinnskudd og pensjonssparing. Dette omfatter også lønn arbeidsgiver betaler i lønnspliktperioden etter at permittering er iverksatt. Merk at lønnspliktperioden er redusert fra 15 til 2 dager.

Etter utløpet av arbeidsgivers lønnsplikt, må permitterte arbeidstakere søke om dagpenger fra NAV. Det beregnes ikke pensjon etter arbeidsgivers pensjonsordning på dagpengeytelser fra NAV.

Hva skjer med permitterte arbeidstakeres medlemskap i virksomhetens pensjonsordning?

Hvorvidt ansatte beholder sitt medlemskap så lenge permitteringen gjelder, vil i utgangspunktet bero på hva som er regulert i pensjonsavtalen virksomheten har inngått med sin pensjonsleverandør.

Samtlige pensjonslover (innskudds-, foretaks-, og tjenestepensjonsloven) gir arbeidsgiver anledning til å fastsette i pensjonsordningens regelverk at arbeidstakere som er permitterte skal være medlem av pensjonsordningen den tiden de er permittert. En slik ordning innebærer at permitterte arbeidstakere beholder sitt medlemskap i perioden de er permittert, men at pensjonssparingen settes på pause i samme periode. De fleste pensjonsleverandører har pensjonsavtaler som sikrer at permitterte arbeidstakere beholder sitt medlemskap under permittering.

I motsatt fall, vil permitterte arbeidstakere meldes ut av pensjonsordningen etter utløpet av arbeidsgivers lønnsplikt. Ved utmelding vil arbeidstaker motta et pensjonskapitalbevis eller lignende dokumentasjon som sikrer medlemmets rett til opptjent pensjon. Arbeidstakere som er utmeldt av ordningen må meldes inn i virksomhetens pensjonsordning på nytt når de returnerer til arbeid etter permitteringen. Dette kan være tungvint, både for virksomheten og pensjonsleverandøren. Utmelding kan også medføre at arbeidstaker mister ulike dekninger som følger av pensjonsordningen, for eksempel knyttet til uførhet eller etterlattepensjon. Dette vil avhenge av pensjonsordningens nærmere vilkår.

Dersom arbeidstaker meldes ut av en lukket privat pensjonsordning i forbindelse med permittering, kan ikke arbeidstakeren meldes inn i den lukkede private ordningen igjen når vedkommende returnerer til arbeid. Arbeidstakeren vil da måtte meldes inn i den ellers gjeldende tjenestepensjonsordningen til virksomheten.

Nye regler for privat tjenstepensjon

Den 17. april 2020 ble innskudds-, foretaks-, og tjenestepensjonsloven endret slik at arbeidsgivere kan beslutte å la permitterte ansatte forbli medlemmer av bedriftens pensjonsordning under permitteringsperioden, selv om det i utgangpunktet følger av pensjonsordningens regelverk at disse ansatte skal meldes ut. I slike tilfeller kan arbeidsgiver betale premie/innskudd for pensjonssparing for de permitterte ansatte, men har ikke plikt til dette. Det samme gjelder for premie til eventuelle uføre- og etterlattedekninger i ordningen. I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke innbetaler premie, vil den permitterte ansatte ha rett til å tegne fortsettelsesforsikring som om vedkommende hadde vært meldt ut av ordningen.

Adgangen til å beholde medlemskap under permittering etter de nye reglene gjelder så lenge arbeidstaker er lovlig permittert fra foretaket. Arbeidstakere som blir sykemeldte under permittering, og som fortsatt er sykemeldte når permitteringsperioden utløper, skal bli stående som medlem i pensjonsordningen frem til vedkommende enten friskmeldes og gjeninntrer i arbeidsforholdet igjen, eller, dersom vedkommende ikke kommer tilbake i arbeid, frem til arbeidsforholdet opphører. Dersom arbeidstaker blir ansatt og meldt i en ny pensjonsordning hos annen arbeidsgiver, skal arbeidstakeren beholde medlemskapet i den opprinnelige ordningen.

Permitterte ansatte som gjeninntrer i arbeidsforholdet etter permitteringen har rett til å avslutte fortsettelsesforsikringen og få tilbakebetalt uavløpt premie, uten at det stilles krav om ny egenerklæring, arbeidsdyktighetserklæring eller karensperiode ved gjeninntreden i arbeidsforholdet, jf. forsikringsavtaleloven § 19-7 nytt tredje ledd.

De nye reglene for privat tjenestepensjon gjelder foreløpig til 17. oktober 2020

Arbeidstakere som har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP

Vedtektene for offentlig tjenestepensjonsordning i KLP opererer med en måneds frist før en arbeidstaker meldes ut av en pensjonsordning. Arbeidstakere som omfattes av pensjonsordning i KLP og som blir permittert med en varighet på under en måned vil derfor ikke bli utmeldt av pensjonsordningen. Permittering som varer utover en måned, vil imidlertid i utgangspunktet innebære at arbeidstakere blir meldt ut av pensjonsordningen.  

Les mer om dette hos KLP 

Arbeidstakere som har pensjonsordning i SPK (Statens pensjonskasse)

Les mer hos SPK 

AFP

Så lenge permitteringen er innenfor rammene av permitteringslønnsloven med tilhørende forskrift, opparbeides ansiennitet i AFP-ordningen, forutsatt at man hadde gjort dette om man ikke var permittert. Dette gjelder også dersom man er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden. Permitterte arbeidstakere ansees som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen og kan dermed både søke om og starte uttak av AFP.