En ny undersøkelse fra Fafo, viser at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) ikke fungerer slik det var tenkt. Blant annet konkluderer Fafo med at SRY ikke fungerer som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen.

Mens styring av fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt nivå inkluderer alle hovedorganisasjonene, er det et begrenset utvalg som styrer fagopplæringen på regionalt nivå.

- Spekter mener det er viktig med bred representasjon på alle nivå, det har ikke minst blitt tydelig i arbeidet med «Samfunnskontrakten for flere læreplasser». De regionale yrkesopplæringsnemndene er den arenaen hvor arbeidet med samfunnskontrakten bør være forankret, men når ikke alle er representert der, blir det færre som forplikter seg og følger opp, påpekte Kvam.

Han viste til at dets siden innføring av Reform 94 er etablert mange nye fag innen sektorer som tradisjonelt ikke har hatt mange lærlinger. Et eksempel er helsesektoren, der ambulansefaget ble etablert i 1996, helsearbeiderfaget i 2006 og portørfaget for et par år siden

-Tiden er kanskje moden for at flere av hovedorganisasjonen tar et større medansvar med å lede SRY – dette kan for eksempel gjøres ved at det etableres et arbeidsutvalg som vil kunne gi en bredere forankring hos organisasjonene i SRY, mente Kvam.

Se opptak fra debatten hos Fafo her