Sammen med Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, møtte Mejdell i regjeringens kontaktutvalg i forbindelse med statsbudsjettet 2016.

-Alle de de bærende elementene i den økonomiske politikken virker i samme retning. Dette gjelder så vel finanspolitikken, pengepolitikken som inntektspolitikken. Nå er det levert gode bidrag både i finanspolitikken så vel som i pengepolitikken. Nå må partene i arbeidslivet ta sitt ansvar for inntektspolitikken og gjennomføre et ansvarlig lønnsoppgjør også i 2016, sa Mejdell.

Spekter mener overordnet at Statsbudsjettet for 2016 går i riktig retning. Mejdell understreket betydningen av at Regjeringen spesielt peker på behovet for økt omstilling og styrking av vekstevnen i norsk økonomi i en tid er oljeprisen er lav og arbeidsledigheten øker. Han ga støtte til omstillingstiltakene som Regjeringen foreslår.

-Med de anslag som ligger for framtidige oljeinntekter må oljepengebruken tas ned på sikt og vi må sørge for en effektiv tjenesteproduksjon. Det blir enda større behov for et konstruktivt samspill og fornuftig oppgavedeling mellom offentlige, ideelle og private aktører for å sikre en effektiv produksjon av offentlige tjenester når inntektene fra oljeindustrien ser ut til å falle. Vi må vurdere utskilling av mer offentlig tjenesteproduksjon, og ha en ny gjennomgang av hvilke muligheter det gir. Erfaringene viser gode resultater fra de utskillingene som har funnet sted tidligere, sa Mejdell.

Mejdell framhevet at Spekter er positive til tiltak for en mer effektiv offentlig sektor, men usikre på effektene av regjerings forslag til osthøvelkutt.  

-Det er et lite treffsikkert virkemiddel da effektiviseringspotensialet varierer veldig fra virksomhet til virksomhet.

Mejdell påpekte at det er et stort vedlikeholdsetterslep innen både helse-, samferdsels- og kultursektoren. Han støttet Regjeringens forslag om en økning i 31 % i vedlikeholdsbudsjett for jernbanen.