Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen la i dag frem sine analyser  «Covid 19 - økonomiske tiltak, insentiver for vekst og omstilling» og «Covid-19 – samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak».

Utvalget har vært ledet av professor Steinar Holden, og peker blant annet på at det er viktig at offentlige og private virksomheter nå legger vekt på å få mest mulig normal aktivitet, samtidig som de planlegger hvordan de kan opprettholde virksomheten ved en eventuell gjenoppblomstring av epidemien.

- Spekter støtter fullt ut ambisjonen om å komme tilbake til mest mulig normale tilstander. Bare på denne måten kan vi raskt øke den økonomiske verdiskapning og få full aktivitet i offentlig sektor igjen og på den måten også redusere omfanget av permitteringer og oppsigelser. Det er helt avgjørende at skoler og barnehager åpner for full drift, slik at foreldre igjen også kan bruke mer tid på jobb, sier Bratten.

Neste krisepakke må bygge opp under en mer normalisert situasjon

Spekter er enig i at det i akuttfasen vi nå har vært gjennom, har vært både viktig og riktig å etablere særskilte permitterings- og inntektssikringsordninger for alle som har blitt rammet og mistet jobben.

Spekter mener at i den neste krisepakken som legges frem, må nettopp bedriftenes mulighet til å gjenopprette normal drift innenfor rammen av det som måtte være av påkrevde smittevernstiltak, ligge til grunn.

- Fremover blir det først og fremst avgjørende å finne tiltak som gjør at bedriftene kan få i gang produksjonen, øke produktiviteten og få alle permitterte og arbeidsledige inn i ordinære ansettelsesforhold og verdiskapende arbeid raskt. Det bør ikke være en ambisjon for noen, at særskilte ordninger knyttet til permitteringsvilkår eller lønnstilskudd skal opprettholdes lengre enn høyst nødvendig, sier Bratten.

Spekter har blant annet tidligere påpekt at kollektivtrafikkaktørene har lidd betydelige inntektstap så langt under koronakrisen, tross redusert rutetilbud og permitteringer. De forventer også store tap framover. De generelle støtteordningene i form av redusert arbeidsgiveravgift, redusert mva-sats for persontransport og opprettholdelse av offentlig kjøp tross redusert rutetilbud, kompenserer kun en liten del av tapene. Den tidligere bevilgede ekstrastøtten på 550 millioner til persontogoperatørene dekker deler av tapene for mars til mai.

- Skal togtilbudet kunne fungere både nå under den gradvise gjenåpningen, og virksomt og effektivt den dagen samfunnet er tilbake i normalt gjenge og flere skal reise til og fra jobb, er det helt avgjørende at det i krisepakke 3 kommer støttetiltak til togoperatørene og andre kollektivtrafikkaktører, sier Bratten.