Bakgrunn:  

Det er et felles mål å holde spredningen av Covid-19 på et lavt og håndterbart nivå også fremover. For å begrense ny smitte etter fellesferien er det viktig å unngå for stor passasjertetthet på kollektivtransporten.

Det er hovedsakelig rushtiden som er utsatt. Når arbeidstakere skal tilbakeføres til kontoret, bør arbeidsgivere derfor planlegge for at deres ansatte ikke belaster kollektivtransporten mer enn det er kapasitet til – gitt veileder for Smittevern i kollektivtransport.  

Oppfordring til arbeidsgivere  

Særlig i større virksomheter der en betydelig andel av de ansatte bruker kollektivtransport til og fra arbeidet, oppfordres arbeidsgivere til å utarbeide en plan for hvordan de kan bidra til å forskyve og redusere bruk av kollektivtransporten, for å redusere smitterisikoen.

En tidsbegrenset reduksjon i bruken av kollektivtransporten vil bidra til at samfunnskritiske tjenester opprettholder god drift, og at virksomheter som av driftshensyn har liten eller ingen fleksibilitet til å skyve på arbeidstidsplaner sikres bemanning.

Steg 1:

Den enkelte virksomhet bør først kartlegge:

  • hvor stor andel av virksomhetens ansatte som normalt bruker kollektivtransport til og fra arbeidsplassen
  • hvilke tider ansatte normalt møter på arbeidsplassen, og hvor stor del av bruken av kollektivtransporten som skjer i rush-tiden 07.00-09.00 om morgenen og 15.00-17.00 om ettermiddagen.
  • om ansatte har anledning til heller å benytte kollektivtransport utenfor rushtiden, dersom det er tilrettelagt for det (f.eks. om de er avhengig av åpningstider i barnehage)

Steg 2:

Med bakgrunn i kartleggingen i steg 1 bør den enkelte virksomhet legge en arbeidsreiseplan med formål å redusere belastningen på kollektivtrafikken. Det kan f.eks. dreie seg om:

  • endret kjernetid slik at topper i eller rundt rushtiden kan unngås (f.eks. 10-14)
  • kombinasjon av hjemmekontor med arbeid fra arbeidsplassen (f.eks. halve dager, annenhver dag)  
  • oppfordre til å gå eller bruke sykkel, el-sykkel (f.eks. foreslå sykkelklubber)
  • oppfordre til samkjøring med privatbiler der inntil 3 personer kjører sammen (med de samme personene hver gang)

Det forutsettes at arbeidsreiseplanen opprettes i henhold til lov og eventuelle tariffavtaler som gjelder for virksomheten.

Virksomhetens tiltak bør samlet sett føre til en halvering av kontoransattes bruk av kollektivtransport i rushtiden i forhold til normalsituasjonen – så lenge myndighetene anbefaler kontaktreduserende tiltak på dagens nivå.

Dersom kollektivselskapene kunngjør statistikk som viser at andre tidspunkter enn den normale rushtiden blir overbelastet, bør arbeidsgivere vurdere tilsvarende justeringer i sin arbeidsreiseplan.