Spekter og Norsk Sykepleierforbund ble i 2018 enige om noen prinsipper og løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene. Avtalen skulle bidra til mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene.

- Helseforetakene melder at det fortsatt er like utfordrende å kunne planlegge arbeidstid for sykepleiergruppen. Først og fremst er det krevende å få til samsvar mellom ressursbehov og bemanning til enhver tid slik at kravene til kvalitet og pasientsikkerhet kan ivaretas gjennom hele døgnet og hele uken, sier Skrattegård.

Spekter Helse, som består av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene og enkelte helseforetak, har derfor besluttet å si opp avtalen med virkning fra 13. april 2020.

Vil finne nye løsninger

Spekter og helseforetakene har understreket overfor NSF at vi svært gjerne vil videreføre en dialog for om mulig å komme frem til nye løsninger til erstatning for den nåværende avtalen.

- Slik vi ser det, må målet være avtaleløsninger som gir ledere med ansvar for pasientbehandlingen handlingsrom til å fordele en større del av arbeidstidsressursene i forutsigbare arbeidsplaner og ved bruk av faste, hele stillinger. Vi håper Norsk Sykepleierforbund ønsker å være med på dette, sier Skrattegård

Har ikke løst arbeidstidsutfordringene

Skrattegård understreker at de største utfordringene er knyttet til bemanning i helgene. Helseforetakene melder om at de vaktintensive enhetene i stor grad er avhengig av å benytte deltid, innleie og overtid for å kunne opprettholde helt ordinær drift.

Arbeidsmiljøloven forutsetter at det inngås avtaler med tillitsvalgte for å kunne bruke lovens handlingsrom og fleksibilitet.

- Da vi inngikk arbeidstidsavtalen med NSF i 2018, håpet arbeidsgiverne i helseforetakene at den ville bidra til å åpne for samarbeid lokalt om fleksible arbeidstidsløsninger som innenfor rammen av vernebestemmelsene kunne gjøre driften mer forutsigbar. Dette har dessverre ikke skjedd, sier Skrattegård.

Helseforetakene rapporterer at det er inngått svært få lokale avtaler i medhold av rammeavtalen.  Avtalen har heller ikke hatt merkbar effekt på det som er foretakenes viktigste utfordringer.