– Befolkningens behov for helsetjenester øker, samtidig med tiltakende knapphet på arbeidskraft og ressurser. Vi risikerer svekket oppslutning om en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste, hvis vi ikke gjør grep som bidrar til å styrke tjenestenes kapasitet og samtidig bidrar til å dempe etterspørselen der det er mulig.

Det sa spesialrådgiver Kim Hannisdal i Stortingets høring om regjeringens forslag til Nasjonal helse- og samhandlingsplan i dag.

– Overordnet peker planen ut en retning som Spekter stiller seg bak, sa Hannisdal. Han løftet særlig fram en forsterket satsing på samhandling, bedre sykehusfinansiering og finansiering av større investeringer, og større vektlegging av bemanningsmessige konsekvenser av nye tiltak og ny teknologi.

Nødvendig med utredning av sykehusstruktur

Samtidig mener Spekter regjeringen burde fulgt opp forslaget fra Helsepersonellkommisjonen om å igangsette en utredning av en fremtidig sykehusstruktur.

– Spesialisthelsetjenesten ville vært tjent med et kunnskapsgrunnlag om hvordan man kan gi gode og likeverdige tjenester landet over, i en fremtidig sykehusstruktur tilpasset befolkningsutviklingen og den medisinske utviklingen, sa Hannisdal.

Regjeringen skriver i sin plattform at den skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet. I planen er den tydelig på at det skal være ett regionsykehus i hver helseregion. Regjeringen skriver også at det er nødvendig å samordne, og mange ganger samlokalisere, høyspesialiserte funksjoner for å skape robuste fagmiljøer, og at regionfunksjonen fremover vil bli enda viktigere.  

Dette er positivt, men ikke tilstrekkelig, mener Spekter.

– Hensikten med forslaget fra Helsepersonellkommisjonen var å sikre god bruk av kompetansen og personellet, i stimulerende fagmiljøer som det er attraktivt å jobbe i, samtidig som det skal være høy kvalitet i tjenestene i hele landet. Vi skulle derfor gjerne sett at forslaget fra kommisjonen ble fulgt opp og fikk bred politisk oppslutning, sa Hannisdal.

Ønsker tydeligere prosess for rehabilitering

Spekter støtter regjeringens forslag om å gi kommunene større ansvar for rehabiliteringsområdet.

– Rehabiliteringsfeltet står i en utvikling som ligner hva vi har sett på andre områder. Større deler av behandlingen gjøres poliklinisk, digitalt og som dagtilbud. Antall liggedøgn går ned. Kommunene får større ansvar. Tidlig rehabilitering gjøres i større grad i sykehusene, sa Hannisdal.

Han var samtidig kritisk til at prosessen virker uklar og bidrar til uforutsigbarhet for kommersielle og ideelle aktører.

– Disse aktørene besitter kompetanse og kapasitet som det er viktig å ivareta. Det vil komme pasientene og helsetjenesten til gode. Spekter vil derfor oppfordre til gode prosesser for å sikre dette, sa Kim Hannisdal til Stortingets helse- og sosialkomité.