Spekter mener  reglene regjeringen foreslår rundt midlertidig tilsetting på generelt grunnlag blir for kompliserte og vanskelige å praktisere.  Begrensningen bør ligge i selve grunnlaget for adgangen til midlertidig ansettelse og ikke i kompliserte regler for karantener og gjenansettelser. 

I stedet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, foreslår Spekter derfor å opprettholde dagens regler, men samtidig utvide dem slik at det blir mulig å ansette midlertidig når en virksomhet har et uavklart bemanningsbehov i en periode.En enkel regel om midlertidig ansettelse ved omstillingssituasjoner o.l vil legge til rette for rekrutteringer som virksomheter i dag ikke våger å foreta. 

Vil opprettholde fireårsregelen

Spekter er ikke enig i forslaget om å redusere tiden en arbeidstaker kan være midlertidig ansatt fra fire til to eller tre år. Dette vil etter Spekters erfaring med gjeldende regel skape betydelige utfordringer. 

Mange vikariater varer mer enn to eller tre år. Det kan dreie seg om vikariater der opprinnelig stillingsinnehaver har lengre fravær knyttet til svangerskap og foreldrepermisjon eller utdanningspermisjon. Arbeidsmiljøloven gir rett til tre års utdanningspermisjon som normalt må dekkes opp av en vikar. Sykefravær kombinert med perioder med arbeidsavklaring kan også generere vikarbehov av lengre varighet, særlig når det er snakk om psykiske lidelser. 

Dersom en sammenhengende midlertidig ansettelse på to eller tre år gir fast ansettelse, vil både opprinnelig stillingsinnehaver og vikaren ha rettskrav på samme stilling. Arbeidsgiver må følgelig si opp den ene av de to. Dette vil kunne forsere en oppsigelse f.eks under sykefravær, som ellers kunne vært utsatt etter dagens regler. 

Praksisarbeid bør ikke inkluderes i fireårsregelen

Ansettelser i praksisarbeid er en helt annen type ansettelser enn midlertidige ansettelser som skal dekke et behov for arbeidsgiver som f.eks vikar eller sesonghjelp. Gjennom å tilby en plass der en kandidat får nødvendig trening innenfor et utdanningsløp, tar virksomheten et samfunnsansvar og oppfyller et formål som ligger utenfor virksomheten selv. 

Dagens fireårsregel er begrunnet med at midlertidig ansettelse verken bør vare over et for langt tidsrom eller gjenopptas i for stor utstrekning. Dette er en begrunnelse som ikke passer på praksisarbeid. En midlertidig ansettelse i praksisarbeid er jo rammet inn av et kvalifiseringsløp som har en gitt varighet og skal ende med et konkret resultat. Det er vanskelig å se noen fare for misbruk av denne lovhjemmelen.

Dersom slike ansettelser skulle omgjøres fra midlertidige til faste etter en gitt periode, ville sannsynligvis antall arbeidsgivere som er villige til å påta seg et slikt ansvar reduseres betydelig. 

Les hele høringssvaret fra Spekter her.