Hun viste til at når handelsbalansen svekkes, oljeprisene faller, og det blir stadig færre yrkesaktive og flere eldre, så må det nye tiltak til dersom Norge fortsatt skal være på levekårstoppen.

- Som også den nylig fremlagte perspektivmeldingen slo fast, er ikke velferdsstaten slik den er organisert og finansiert i dag bærekraftig over tid. Omstillingen kan ikke vente, utfordringen er her og nå. Ingen kan derfor regne med å fortsette på den måten vi har blitt vant til de siste tiårene, sa Bratten.

Prioritering blir nødvendig og ledere må ha handlingsrom

Stort sett alle samfunnsområder har fått en årlig økning i bevilgningene over mange år. Fremover må de folkevalgte være forberedt på mye tyngre prioriteringsbeslutninger.

-Vi må få mer og bedre for mindre, og politikerne må være langt mer bevisst på hva offentlige midler brukes til. Dessuten må ledere få handlingsrom til å lede. Nå utfordres norske ledelsesidealer som tillit og delegering av avviksfokus og tilsyn. Vi trenger omstilling, kreativitet og innovasjoner, men det kan være krevende i en tid der compliance og internkontroll har blitt vekstnæring, påpekte Bratten.

Arbeidslinjen må styrkes

Hun minnet også om at det enkleste tiltaket for å sikre velferden, verken innebærer massive investeringer eller krevende prioriteringer.

- Det handler om å legge til rette for at flest mulig jobber mest mulig og lengst mulig. Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven må endres, slik at vi kan legge bedre til rette for at flere kan jobbe heltid. Dersom alle jobber heltid i 2060, vil det dekke underfinansieringen i de offentlige budsjettene, fastslo Bratten og viste til at i dag jobber nesten 40 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene deltid.

Hun mente videre at det er et paradoks at privat og offentlig sektor har to ulike pensjonsordninger.

- Dagens offentlige tjenestepensjon bidrar ikke til å styrke arbeidslinjen og den hindrer nødvendig mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Det er på høy tid å gjennomføre pensjonsreformen for alle, og ikke bare for de i privat sektor. Skal vi sikre bærekraft – og dermed velferd - framover, må arbeidsstyrken være mobil og omstillingsdyktig. Pensjonssystemet må ikke begrense folks mulighet og vilje til å bytte mellom sektorer, sa Bratten.