På Spekters vinterkonferanse på Sundvollen, samles representanter fra Spekters medlemsvirksomheter for blant annet å forberede årets tariffoppgjør.

Wikdahl understreket at suksesskriteriene for velferdsstaten er fortsatt høy produktivitet, høy verdiskaping og høy sysselsetting.

-Vi må ha en sterk og konkurransedyktig privat sektor for å finansiere verdens beste velferdsstat. Folk må dessuten jobbe mest mulig og lengst mulig. Arbeidslivspolitikken må legge til rette for dette, og helt ned i den enkelte virksomhet må dette være tema mellom ledelsen og tillitsvalgte i topartssamarbeidet, påpekte Wikdahl.

Partene i arbeidslivet bidrar til omstilling av Norge

Partene i arbeidslivet bidrar til omstillingen av Norge blant annet gjennom lønnsoppgjørene.

- Ved å holde lønnsveksten på et nivå konkurranseutsatt sektor tåler, bidrar vi til å sikre konkurranseevne og omstilling. Gjennom gode og tilpassede tariffavtaler, bidrar vi til økt produktivitet, slo Wikdahl fast.

Hun oppfordret til å ha høy oppmerksomhet på dette også i det lokale partssamarbeidet.

- Tariffavtalene skal støtte opp under gode arbeidsprosesser som gir høy produktivitet. Det kan være krevende å få til, men det er kjernen i modellen vår. På den måten er tariffavtalen et viktig styringsverktøy for lederne i virksomhetene, sa Wikdahl.

Myndighetene må legge til rette for omstilling og produktivitet

Wikdahl understreket videre at partene i arbeidslivet og ledelsen, ansatte og tillitsvalgte ikke kan omstille Norge alene. Myndighetene må også sikre en økonomisk politikk og en næringspolitikk som gir gode rammebetingelser for å skape nye arbeidsplasser og omstille gamle.

- Skal bedriftene bidra til å avlaste statsfinansene, øke produktiviteten og samtidig øke sysselsettingen, må vi se nytt på hvilke virkemidler og reguleringer som skal til for å få det til, sa Wikdahl.

Kompetanse blir avgjørende fremover

Det egalitære samfunnet med små forskjeller og like muligheter for alle, forutsetter at alle deltar og bidrar mest mulig.

- Det må være en viss kopling mellom det vi legger i potten og det vi tar ut. Kvalifisering, kompetanse og kompetansepåfyll er og blir noe av det viktigste arbeidsgivere, arbeidstakerne selv og vi som samfunn kan gjøre fremover, sa Wikdahl.