Et bredt faglig og politisk utvalg leverte i dag sin rapport om morgendagens omsorgsutfordringer (PDF, 1MB) til Spekter og NHO Service og Handel. Utvalget har bestått av Kristin Clemet, Bjarne Håkon Hanssen, Finn Egil Holm, Sverre Molandsveen og Marit Brandt Lågøyr, og er ledet av Jan Grund.

– Selv om det er bra at vi lever lenger, skaper det utfordringer som samfunnet må forberede seg på. Utvalget står sammen om at god velferd er et offentlig ansvar, men når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, sa utvalgsleder Jan Grund, professor i helseledelse ved OsloMet.

Omsorgsutvalget ble nedsatt av Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Service og Handel. Utvalget fikk i mandat å vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene eventuelt kan håndteres ved et «omsorgsløft» slik barnehageforliket i sin tid var et velferdsløft for å sikre nok barnehageplasser.

– Norge har lange tradisjoner for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som vi må løse på tvers av politiske skillelinjer. Vårt håp er at rapporten kan legge et godt grunnlag for et omsorgsforlik, sier Grund.

Kompromisser og konsensus blir avgjørende

Daglig leder i Tankesmien Civita og tidligere statsråd for Høyre, Kristin Clemet, påpekte at utvalgets forslag går til kjernen i den nordiske modellen.

-Vi har lang tradisjon for å inngå kompromisser og skape konsensus. Det er ikke mulig å dokumentere at private løsninger alltid er best, eller at offentlige løsninger alltid er best. Velferdsmiks gir samlet sett de beste resultatene, der private bidrar med å løse de tjenestene det offentlige finansierer, sa Clemet.

Tidligere helseminister for Ap Bjarne Håkon Hanssen påpekte at frem mot 2060 blir vi dobbelt så mange over 70 år, tre ganger over 80 år og fire ganger så mange over 90 år. Dette skjer samtidig som vi har en historisk lav fruktbarhet i Norge.

- Kommunene står foran enorme investeringer og omsorgsoppgaver. Kombinert med fallende oljeinntekter og økte trygdekostnader, blir utfordringene enorme. Nå trenger vi et omsorgsforlik som legger til rette for en velferdsmiks der kommunale, ideelle og private går sammen for å løse oppgavene, sa Hanssen.

Oppfordrer til omsorgsforlik

 - Klok pragmatisme bygger landet, det gjør ikke ideologisk skyttergravskrig. Det er et feilspor når diskusjonen handler mer om hvem som skal utføre tjenestene, fremfor om innholdet i tjenestene. Spekter håper rapporten kan gi inspirasjon til et bredt politisk omsorgsforlik til beste for de med pleie- og omsorgsbehov, sa Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk da han mottok rapporten.

Også administrerende direktør Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel understreket behovet for å samarbeide for å finne gode løsninger.

- Vi kaster ofte bort tiden med diskusjoner om hvem som skal ut, fremfor hvem vi ønsker inn for å bidra og investere i omsorgstjenesten og hvem som vil være med å ta ansvar, sa Kaltenborn.

Velferdsmiks kan bidra til å løse utfordringene

- Utvalget har gått grundig inn i hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne ta i bruk private og ideelle. Gjennom gode eksempler fra enkeltkommuner viser vi at mange lykkes med en velferdsmiks, og vi kan la dette danne grunnlag for en bred politisk enighet på omsorgsområdet, sa utvalgsmedlem Marit Brant Lågøyr.

Hun fikk støtte fra utvalgsmedlem Finn Egil Holm.

- Vi må bruke erfaringene fra barnehageforliket for å bygge et nytt bredt nasjonalt omsorgsforlik. Utvalget har laget et verktøy for de som sitter med det politiske ansvaret, og velgerne vil kreve av politikerne at de har svar på disse utfordringene, sa Holm

- Utfordringen er stor og nær. Utvalget har forslag som kan låse opp en ideologisk fastlåst politisk konflikt. I rapporten er det mange forslag som kan bidra til å løse de utfordringene kommunepolitikerne står foran, fastslo Sverre Molandssveen, som også har sittet i utvalget.

Høyre og Arbeiderpartiet innstilt på omsorgsforlik

Arbeiderpartiets Tuva Moflag, slo fast at rapporten gir en fin inngang til debatten om framtidens omsorg.

- Det er utrolig viktig at vi får eldreomsorg høyere opp på dagsorden i kommunene, og dette er et godt bidrag. Det er mulig med et omsorgsforlik, sa Moflag. 

Også Stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre ønsket et forlik.

-Rapporten peker på en god måte på de utfordringene står foran, og skisserer gode løsninger. Oppfordringen om å få til et forlik er viktig, og det står ikke på oss, sa Stensland.

Last ned rapporten her:

Se fra lanseringen av rapporten:

Pressebilder kan lastes ned her:

Bilder fra lansering av Omsorgsutvalgets rapport 16. mai 2019

Bildene krediteres fotograf Thomas T. Kleiven