En ansatt som vurderes som smittefarlig etter en medisinsk vurdering, kan ha krav på sykepenger. Ansatte som helsemyndighetene har pålagt karantene kan ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at de ikke kan jobbe. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt vedkommende karantene.

Dersom arbeidstaker isolerer seg frivillig, uten at det foreligger smitte, mistanke om smitte eller er i henhold til helsemyndighetenes karantenepålegg, vil det ikke foreligge rett på sykepenger.

Staten tar mer av sykelønnkostnaden under koronapandemien

Den 27. mars 2020 vedtok regjeringen forskrift om endringer i reglene om sykepenger, sett i lys av pågående koronapandemi. For sykefravær som skyldes korona-pandemien kan arbeidsgivere med virkning fra 16. mars 2020 kreve refusjon fra trygden for sykepenger fra dag fire i sykefraværet. Arbeidsgiver skal fortsatt utbetale sykepenger som normalt fra dag 4 til dag 16, men kan deretter søke om refusjon fra NAV. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon fra trygden, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Refusjonskravet må fremmes senest ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt.

NAV fremhever at hensikten med refusjonsordningen er å avlaste næringslivet og sikre arbeidsplasser for framtiden. NAV ber derfor om at virksomheter i offentlig sektor venter med å fremme sine krav til 1. mai slik at de kan få prioritert utbetalinger til private aktører. NAV opplyser også at det i begynnelsen av mai vil være mulig å kreve refusjon for flere ansatte om gangen. For virksomheter som har et stort antall krav vil det være besparende å vente til denne løsningen er på plass.

Spekter anbefaler sine virksomheter innen offentlig sektor om å vente med å fremme refusjonskrav. Det er ingen klar avgrensning av hvilke virksomheter som omfattes av «offentlig sektor». Virksomheter som ut ifra egen økonomisk situasjon har behov for hurtigere tilbakebetaling fra NAV, kan likevel søke nå og satse på at søknaden blir behandlet så raskt som mulig.

Du finner nærmere informasjon om refusjon av sykepenger fra NAV her.

NAV dekker også sykepenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende fra og med dag fire (mot tidligere fra dag 17) for koronarelatert sykefravær, med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende.

Folketrygdloven gir arbeidstaker rett på lønn i arbeidsgiverperioden oppad begrenset til 6 G (1 G er for tiden NOK 99 858). Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV sykepenger, men oppad begrenset til 6 G. Samtlige virksomheter som har overenskomst i Spekter vil imidlertid være bundet av forpliktelser om å sikre den ansatte full lønn, det vil si uten inntektsbegrensningen på 6G, i arbeidsgiverperioden og sykepengeperioden. For øvrig kan ytterligere rettigheter være regulert i den enkelte virksomhets overenskomst. Betalingene vil skje så snart NAV har på plass en teknisk løsning.

Utvidet rett til egenmelding

NAV har fått adgang til å fravike kravet om legeerklæring ved sykefravær utover tre dager. Fra og med 16. mars 2020 har arbeidstakere rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Regjeringen legger til grunn at dette gjelder for alle typer sykefravær, se pressemelding fra Regjeringen her

Kravet om at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å nytte egenmelding er også endret. Egenmelding kan fra og med 16. mars 2020 nyttes når arbeidstakeren har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker. Dette er sammenfallende med vilkåret om opptjeningstid for retten til sykepenger i en arbeidsgiverperiode iht. folketrygdloven. Det betyr at ansatte med minst fire ukers ansettelsestid kan benytte egenmelding ved alle typer fravær.

Vi presiserer at for å ha rett til å bruke egenmelding er det fortsatt en forutsetning at den ansatte har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Ansatte uten rett til sykepenger vil derfor heller ikke nå ha rett til å bruke egenmelding ved fravær.

Dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom kan imidlertid arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker taper retten til å bruke egenmelding. 

Hva skjer hvis familiemedlemmer er syke, og den ansatte ikke kan møte på jobb?

Dersom barnet til arbeidstakeren eller andre i husstanden til arbeidstakeren er i karantene/hjemme uten at de er syke eller har fått påvist koronavirus, og dette gjør at arbeidstakeren må være borte fra arbeid, har arbeidstakeren ikke rett til sykmelding og dermed sykepenger. Men dersom arbeidstakeren er hjemme fordi barnet eller andre i husstanden er syke, kan arbeidstakeren ha rett til sykmelding fordi vedkommende arbeidstaker selv kan være smittet. Les mer om karantene og isolasjon på helsenorge.no

NAV har i sin veiledning til gjort oppmerksom på at hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Antall dager med omsorgspenger utvides

Selv om fravær grunnet stengte skoler og barnehager ikke medfører rett til sykepenger, kan det gi det foreldre rett til omsorgspenger (såkalte «hjemme med sykt barn-dager»).

Ordningen med omsorgspenger er med virkning fra og med fredag 13. mars 2020 oppjustert, slik at det antall dager som fremgår av folketrygdloven § 9-6 første og annet ledd er doblet. Den nye ordningen betyr at antall dager med omsorgspenger er følgende for 2020:

  • Arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager
  • Arbeidstaker som har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager
  • Arbeidstaker er alene om omsorgen: Henholdsvis 40 og 60 omsorgsdager

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien.

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger er med virkning fra og med fredag 13. mars 2020 redusert fra 16 dager til tre dager. Fra samme virkningstidspunkt har selvstendig næringsdrivende og frilansere krav på omsorgspenger fra og med dag 4.

Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger tre. Utbetaling og beregning av omsorgspenger skjer etter de samme bestemmelser som gjelder for sykepenger. Virksomheter som har overenskomst i Spekter vil være bundet av forpliktelser om å sikre den ansatte full lønn i arbeidsgiverperioden og omsorgspengeperioden, dersom dette er regulert i den enkelte overenskomst.

Regelendringene over vil kun gjelde for 2020.

Ansatte uten sykepengerettigheter som blir satt i karantene

Rett til sykepenger forutsetter at vilkårene for sykepenger i folketrygdloven er oppfylte. Ansatte som ikke har rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler, vil derfor heller ikke ha rett til sykepenger dersom de blir syke, har mistanke om sykdom eller som må være borte fra arbeidet på grunn av koronaviruset. Dette vil f. eks omfatte ansatte som har nådd maksdato og ikke har opptjent seg rett til sykepenger i ny arbeidsgiverperiode, og ansatte som på grunn av alder ikke har rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler.

Merk at virksomheter som har overenskomst i Spekter i noen tilfeller kan være forpliktet til å utbetale lønn under sykefravær selv om den ansatte ikke har rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler. Virksomheter som har spørsmål om sine forpliktelser bes ta kontakt for nærmere rådgivning.  

Dersom arbeidsgiver gjennom styringsretten pålegger ansatte karantene og den ansatte ikke kan jobbe hjemmefra, vil den ansatte ha rett til lønn som normalt.

For øvrig bør det vurderes om ansatte uten sykepenger-rettigheter i slike tilfeller kan ta ut avspasering eller feriedager. Arbeidsgiver kan også vurdere å innvilge velferdspermisjon.

Fravær som følge av pålagt karantene vil anses som gyldig fravær i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver bør registrere fravær knyttet til korona i sine systemer.