Et ekspertutvalg ledet av professor Øystein Thøgersen, NHH, har vurdert handlingsregelen for norsk økonomi. Handlingsregelen beskriver hvor mye oljepenger Norge kan bruke hvert år. Oljepengebruken var i 2001 forutsatt å være ca 4 prosent av forventet realavkastning.

Thøgersen-utvalget ser det som urealistisk at avkastningen blir så høy som forutsatt de nærmeste årene. Samtidig vil eldrebølgen på sikt føre til en kraftig vekst i offentlige utgifter. Utvalget foreslår derfor at man de neste 10 – 15 årene legger seg på en mer forsiktig oljepengebruk enn det vi har hatt de siste årene og vesentlig under 4 prosent.

Arbeidsinnsats viktigere enn oljepenger

-Det er viktig å minne om at det ikke er oljefondet, men vår arbeidsinnsats, som har størst betydning for utviklingen av det norske samfunnet. Det er derfor først og fremst viktig at politikken virker på en slik måte at det sikrer høy sysselsetting og en effektiv bruk av arbeidskraften, påpeker Gjerding.  

Han viser til Perspektivmeldingen som blant annet påpeker at økt levealder vil utfordre bærekraften i våre offentlige finanser hvis ikke også avgangsalderen fra arbeidslivet øker. I meldingen slås det fast at det ikke er oljen, men vår felles arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferden. Over tid vil det ikke være mulig å videreføre et velferdssamfunn der stadig flere mottar mer fra fellesskapet enn de bidrar med.

Fakta om handlingsregelen

Handlingsregelen ble vedtatt av Stortinget i 2001 og innebærer at man bare skal bruke den forventede realavkastningen av oljeformuen (4 prosent). Dette for å sikre en jevn innfasing av oljeformuen i norsk økonomi, og en fornuftig bruk, spredd over flere generasjoner.

Pengebruken skal tilpasses konjunktursvingningene i økonomien. Når økonomien er dårlig skal man kunne bruke mer enn 4 prosent og når økonomien er god mindre enn 4 prosent.

Stortinget var også tydelige på at oljepengene skulle brukes for å fremme veksten i økonomien. Midlene skulle nyttes til utdanning, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser.

Les mer om utvalget på regjeringens nettsider: Rapport fra ekspertutvalg om handlingsregelen