Regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondets verdi i revidert nasjonalbudsjett. Det tilsvarer 352,2 milliarder kroner. Det kommer etter to år med pandemi, der det har vært brukt betydelig mye mer oljepenger enn normalt, blant annet knyttet til tiltakspakker og kompensasjonsordninger.

– Selv om det i dette budsjettet foreslås store inndekninger, har regjeringen lagt opp til å øke bruken av oljepenger med nærmere 30 milliarder kroner. Vi forstår at vi er i en situasjon som i også i år krever mer bruk av oljepenger, men dette kan ikke vedvare, sier Larsen.

– Med en stadig økende oljepengebruk så øker vi presset i norsk økonomi, som igjen kan føre til økte renter, økt lønns- og prisvekst og dermed svekket konkurranseevne for norsk næringsliv, sier Larsen.

Gledelig lav ledighet

Den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år og ventes å holde seg lav fremover. Regjeringen anslår at ledigheten vil ligge på 1,8 % i år. I arbeidslivet har pandemien rammet ulikt, og næringer som reiseliv og servicevirksomhet har fortsatt en høyere arbeidsledighet enn før pandemien.

– Det er svært positivt at det er full fart i arbeidslivet og at ledigheten er lav. Nå står vi overfor nye utfordringer med en krig i Europa som også vil påvirke økonomien og arbeidslivet. På hvilken måte og i hvor stor grad er uvisst, men det understreker behovet for å sikre konkurransekraften i norsk næringsliv, sier Larsen.

Han påker at det er avgjørende å legge til rette for at arbeidskraften har nødvendig kompetanse til å fylle kravene i alle de nye ledige jobbene. SSB har dokumentert at det i første kvartal i 2022 var over 100.000 ledige stillinger i Norge. Dette er det høyeste nivået på over ti år.

Viktig å sikre et godt kollektivtilbud 

Spekter er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av persontransport med tog med 300 millioner kroner. Med forslaget tas det høyde for økt vederlag til togselskapene ved reforhandling av inngåtte trafikkavtaler, og en videreføring av kompensasjonen for reduserte billettinntekter som følge av koronapandemien ut juni 2022.

– Det er positivt at regjeringen har tatt togselskapene og Spekters forslag om å forlenge kompensasjonsordningen ut juni til følge. Vi er imidlertid fortsatt bekymret for kollektivtrafikkens evne til å opprettholde et godt tilbud framover. De som byttet til bil under pandemien må tilbake på kollektivtrafikken, sier Larsen.

Særlig i storbyområdene sparer kollektivtrafikken samfunnet for kostnader knyttet til biltrafikken. Spekter mener derfor at regjeringen bør kompensere for de høye energikostnadene som særlig togtrafikken rammes av nå i den vanskelige overgangsperioden etter pandemien.

– Vi har forhåpentligvis lagt periodene med strenge smitteverntiltak bak oss, men det er fortsatt vesentlig færre reisende enn før koronaen rammet. Dagens togkontrakter har ingen indeksering som justerer statens betaling ved høye energipriser. Høye strøm- og dieselpriser kan derfor føre til økte billettpriser eller alvorlige kutt i tilbudet, som igjen gjør at færre reiser med tog og flere med bil. Det ville vært svært uheldig, og vi håper at partiene på Stortinget finner løsninger som ivaretar togtilbudet, sier Larsen.