Bjørnland pekte på hvor sårbar økonomien er. - En stresstest av økonomien ville vist hvor sårbare vi er. Oljeutvinning har gitt store ringvirkninger til alle næringer, men det betyr også større sårbarhet når oljeprisen går ned. Det har vært en stor forbruksfest de siste årene. Både privat og offentlig forbruk har økt sammenlignet med andre land.  Dette skyldes store ringvirkninger av oljeproduksjonen, sa Bjørnland.

Bjørnland understreket at det er i gode tider at grunnlaget for de dårlige tider legges, og at vi ikke kan forvente vekst i 2016. - Veksten i ledigheten har vært sterkere enn under finanskrisen, og sysselsettingen har falt også i andre næringer enn olje- og gassektoren. Prognosene tilsier at vi nesten ikke vil ha vekst i 2016. Det er et budskap vi bør ta innover oss, sa Bjørnland.

- Vi bruker rekordmye oljepenger i dag. Vi har ikke strammet inn, veksten i offentlige utgifter har økt. Det betyr at veksten i offentlig sektor har økt betydelig sammenlignet med andre land. Vi må bidra til kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene og til forenklede teknologiløsninger. Sammen med et fleksibelt arbeidsliv og en bedre skole skal vi sikre framtiden, sa Bjørnland.

Bjørnland kom med en klar oppfordring til politikerne. - Politikerne må finne en god balanse mellom å motvirke en kraftig nedgangskonjunktur og legge til rette for kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene. En stor offentlig sektor, må være effektiv. Løsningen er å få mer effektiv bruk av de ressursene vi har. Det burde politikere både til venstre og høyre være opptatt av, sa Bjørnland.

Artikler fra Vinterkonferansen:

Ingen reallønnsvekst i 2016

Pensjonsmarked i endring

Oljenedturen betyr harde prioriteringer

Arbeidsinnvandring har gitt beskjedne lønnseffekter

Nye arbeidstidsregler vil bedre driften