Stortingets arbeids- og sosialkomite avholdt forrige uke høring om regjeringens forslag til forbedret pensjonssystem. Spekter støtter i hovedsak forslagene i stortingsmeldingen, der hovedgrepene i pensjonsreformen er foreslått videreført. Dette er viktige grep for å sikre et økonomisk bærekraftig pensjonssystem.

Stort behov for folk og kompetanse

– En økning av aldergrensene i folketrygden er positivt for arbeidslinjen og nødvendig for å hindre at arbeidstakere går ut av arbeidslivet med lave pensjoner. Det er også positivt at aldersgrensene for andre sosiale ordninger justeres i samme takt, sa Gjerding i høringen.

Spekter støtter også forslaget om at tjenestepensjonsordningene, som er et supplement til folketrygden, justeres tilsvarende. Spekter støtter i tillegg regjeringens forslag om en delvis skjerming av levealdersjusteringen for uføres alderspensjon, og den foreslåtte reguleringen av minsteytelsene i folketrygden i takt med lønnsveksten.

– Norge trenger mer arbeidskraft for å utvikle velferdsstaten og fortsette verdiskapingen i offentlige og private virksomheter. Spekters medlemmer i helsesektoren er blant de som tydeligst merker mangelen på tilgjengelig arbeidskraft, men behovet for folk og kompetanse er stort også i andre sektorer, sa Gjerding.

Mer treffsikker sliterordning

Mange arbeidstakere har i dag en AFP-pensjon i tillegg til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen. De samme arbeidstakerne har også en avtalefestet sliterordning. Disse ordningene er bare tilgjengelige for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale.

Spekter mener disse ordningene bør avvikles i sin nåværende form og erstattes av ordninger som treffer hele norsk arbeidsliv.

– Mange av de som i dag ikke har rett til AFP og slitertillegg er ansattgrupper med de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene og med den laveste pensjonsopptjeningen. Både sosialt og økonomisk vil det være bedre å utrede alternativer til dagens AFP-ordning og privat sektors sliterordning gjennom ordninger i folketrygden, sa Gjerding.

– Spekter er derfor positiv til at det utredes en sliterordning i folketrygden slik regjeringen har foreslått.