KS og Spekter avholdt i dag et felles frokostmøte der tema var bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren. På møtet ble det presentert en ny rapport utarbeidet av Rambøll Management Consulting og Menon Economics på oppdrag fra KS og Spekter, der målet har vært å studere utfordringene og å peke på mulige løsninger.

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at vi ikke vil være i stand til å bemanne helse- og omsorgssektoren tilstrekkelig til at vi kan løse alle fremtidige utfordringer vi ser komme, med blant annet en økende andel eldre og pleietrengende, økende forventninger til helsetjenestene i befolkningen og samtidig knappere tilgang på ressurser, både i form av økonomiske rammer og ansatte med riktig kompetanse. En hovedutfordring er at hele sektoren har vært preget av lav produktivitetsvekst og et lavere nivå på investeringer enn for eksempel i Sverige og Danmark.

I rapporten fra Rambøll og Menon kan vi lese: "Frem mot 2060 er det ventet at behovet for årsverk i sektoren vil mer enn dobles, og at det vil legge beslag på mer enn 30 prosent av arbeidsstyrken. Det er bred enighet om at det verken vil være mulig eller bærekraftig å løse denne utfordringen gjennom økte ressurser og flere ansatte. Det har derfor i lang tid vært pekt på et behov for omstilling i sektoren, som gir mer helsetjenester for lik ressursbruk. Utfordringene med å sikre tilstrekkelig finansiering og tilgang på helsepersonell, har lenge blitt beskrevet som en av de største samfunnsutfordringene i vår tid."

Oppsummert mente forskerne at det største potensialet for omstilling og forbedringer ligger i følgende punkter:

  1. Økt bruk av heltidsstillinger
  2. Bedre oppgavedeling samhandling
  3. Økte investeringer i teknologi og infrastruktur, og
  4. Økt brukermedvirkning og forebygging

– Vi må tenke nytt

Etter presentasjonen av rapporten, ble funnene kommentert av Kari Sollien, kommunedirektør i Gjøvik kommune og Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør for Sykehuset Innlandet.

Begge de to slo fast at bemanningsutfordringene ikke er et fremtidig problem, men at vi er der allerede.

– Vårt beste svar på dagens og fremtidens bemanningsutfordringer vil være å tilby sterke og robuste fagmiljøer som gjør det attraktivt å jobbe i sykehusene. Vi blir nødt til å tenke annerledes i fremtiden, blant annet når det gjelder oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper. I tillegg må vi se på arbeidstidsutfordringene og hvordan de påvirker bemanningen, slo Andersgaard fast.

Deretter ble det arrangert en liten debatt mellom Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Tove Elise Madland (Ap), begge fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, samt Gunnar Bovim, som er leder av Helsepersonellkommisjonen.

Alle de tre var skjønt enige om at vi blir nødt til å prioritere hardere i fremtiden.

– Vi må bygge hele helse- og omsorgskjeden nedenfra og oppover, slik at både behandlingen og kompetansen til helsepersonell matcher pasientbehovet, og slik at de mest krevende helsetjenestene og de høyest skolerte fagfolkene, utgjør spydspissen i behandlingskjeden, sa Bovim.

Prioritere bedre og øke produktiviteten

Spekters utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl og direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, pekte avslutningsvis begge på at vi nå er nødt til å tenke nytt.

– Vi må se på hvordan vi kan prioritere bedre og hvordan vi kan drive en fornuftig forventingsstyring av hva helse- og omsorgstjenestene vil kunne være i stand til å levere i fremtiden. I tillegg må vi se på hvordan vi kan øke produktiviteten og fordelingen av oppgaver, slik at tjenesten blir mer effektivt organisert. Dette vil blant annet kreve et mer tydelig lederskap på alle nivåer. Lederne må ha mot og myndighet til å prioritere og de må orke å stå i det, sa Wikdahl. Dessuten må vi også få arbeidstidsordninger som er bedre tilpasset oppgavene som skal løses, blant annet i forbindelse med helgebemanningen, la hun til.

Tor Arne Gangsø slo fast at omstillingsbehovet i dag er større enn at økt rekruttering vil være hele svaret på utfordringene.

– Mens vi før kunne spørre oss selv om vi fikk penger nok til alle oppgavene, er det åpenbare spørsmålet i dag om vi greier å rekruttere og beholde de folkene vi trenger, sa han.

Hans svar på utfordringene er at vi må tenkte nytt på alle områder, og kanskje særlig når det gjelder hvordan oppgavene løses og hvilken kompetanse vi bruker for å løse dem, slik også flere hadde vært inne på tidligere. Gangsø var også opptatt av at Spekter og KS må jobbe videre sammen for å finne felles løsninger. Han under streket også partssamarbeidet betydning.

– Denne jobben greier ingen av oss å løse på egenhånd. Her må vi stå sammen og jobbe sammen, slo han fast.

Her finner du hele rapporten fra Rambøll Management Consulting og Menon Economics: Bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren - Utfordringsbildet og løsningsdimensjoner (PDF, 2MB)