Olav Kvam, fagsjef i Spekter, gikk gjennom erfaringene fra arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Han beskrev hvordan den fjerde IA-avtalen hadde som mål å stimulere til deltakelse.

– Det er det som er arbeidslinja. Våre medlemmer mener at den siste IA-avtalen har ført til mindre byråkrati, har gitt mer hensiktsmessig bruk av tid til oppfølging av sykmeldte, og er mer fleksibel sammenlignet med forrige avtale.

Kvam bemerket hvordan målet om å øke den reelle pensjonsalderen med 1,5 år er det eneste av de tre delmålene som er fullt nådd i perioden. Når det gjelder å redusere sykefraværet med 20 prosent er man kommet halvveis til målet, mens man ikke har oppnådd å få tilsatt flere med redusert funksjonsevne.

– Den gjennomsnittlige reelle pensjonsalderen i Norge er økt fra 62,7 til 64,5 år. Det er fortsatt mye å gå på. Vi trenger at en pensjonsreform i offentlig sektor løfter den gjennomsnittlige pensjonsalderen videre, sa Kvam.

Nåværende IA-avtale går ut den 31. desember2018. Kvam trakk fram tema som er viktige i fortsettelsen.

– Vi må forstå mer av kjønnsforskjeller i fravær, og vi må finne virkemidler og tiltak som påvirker sykefraværet. Kvalifisering som virkemiddel for å hindre utenforskap er også viktig for oss. Vi trenger et sykefraværsutvalg som styrker kunnskapsgrunnlaget og foreslår effektive tiltak, sa Kvam.

Arbeider for bærekraftige pensjonsordninger

Sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding gjorde rede for arbeidet med å gjøre pensjonsordningene bærekraftige. Pensjon kommer til å bli tema i enkelte Spektervirksomheter også i 2018.

– Spekter vil ha ett felles pensjonssystem for hele det norske arbeidslivet. De ulike arbeidsgiverne vil ha ulik mengde penger å sette av til pensjon. Men det er ikke noen grunn til å ha ulike systemer, som til og med delvis ikke er kompatible med hverandre, sa Gjerding.

Gjerding fortalte at den generelle utviklingen i Europa er samling av pensjonssystemene, økt pensjonsalder og overgang fra ytelse- til innskuddsordning.

– Det arbeides med ny offentlig tjenestepensjon også i Norge. Spekter er opptatt av å finne en ordning som vil gjøre det enklere å bytte jobb mellom sektorene, stimulere bedre til arbeid fremfor pensjon og ikke minst må den være økonomisk bærekraftig over tid. Pensjonssystemene må også være slik at de gir god uttelling for de ansatte, sa Gjerding.  

Spekter har tro på individuell pensjonskonto. Det reduserer administrasjonskostnadene betydelig og gir derfor mer i pensjon. Det gir også arbeidstakeren bedre oversikt.

- AFP-ordningen bør for øvrig gis en verdig avgang og erstattes av noe bedre – det vil si legges inn i folketrygden eller brukes til å styrke tjenestepensjonsordningene, avsluttet Gjerding.