I rapporten ”OECD Skills Strategy Diagnostic Report – Norway” påpeker OECD flere områder som må forbedres om vi skal kunne møte fremtidens kompetanseutfordringer.

Å sørge for at alle har grunnleggende ferdigheter, at ungdom ikke dropper ut av skolen og at ungdom foretar gode utdanningsvalg ses på som helt sentrale forutsetninger for at vi skal kunne utvikle oss som samfunn.

Unge må utdanne seg i tråd med arbeidslivets behov

Spekter mener at OECDs ”diagnoserapport” samsvarer godt med de reelle utfordringene i utdannings- og kompetansepolitikken. Blant annet får Spekter støtte i at unge må utdanne seg mer i tråd med samfunnets og arbeidslivets behov, og i at eldre arbeidstakere bør stå lengst mulig i jobb. 

Imidlertid kunne OECD også lagt mer vekt på utfordringene i selve utdanningene. Fag- og yrkesopplæringen har store utfordringer. Det er generelt sett ofte et for svakt samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv, særlig i høyere utdanning. I høyere utdanning er det mange som starter uten noensinne å fullføre en grad.

Sett i lys av hva som brukes av ressurser, mener Spekter det burde vært lagt større vekt på å belyse  om høyere utdanning i Norge leverer tilstrekkelig kvalitet og nok kandidater med relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv.

Hva nå?

I rapporten identifiserer OECD fire hovedområder det bør jobbes med:

  • Vi må bli flinkere til å utvikle relevante evner og ferdigheter. Både unge og voksne må sikres grunnleggende ferdigheter, slik som i skriving, lesing, regning. Det må jobbes med å redusere drop-out fra utdanningssystemet. Et viktig område er også å sikre at ungdoms utdanningsvalg er i tråd med det samfunns- og arbeidsliv trenger i fremtiden. 
  • Vi må bli flinkere til hente ut alles evner og ferdigheter. Det er et stort problem at svært mange i Norge er på passive trygdeytelser, og det må arbeides for at ungdom med svake ferdigheter kan bidra i arbeidslivet. Eldre arbeidstakere har gode evner og ferdigheter, og det vil være viktig å beholde disse i arbeidslivet lengst mulig. 
  • Vi må bli bedre til å fremme innovasjon og entreprenørskap, og til å utnytte innvandreres kompetanse.
  • Det må tenkes mer helhetlig knyttet til kompetanseutfordringene. ”Siloer” mellom ulike departementers ansvarsområder er et problem særlig når det gjelder utdannings-, arbeidslivs- og integreringspolitikk, og nasjonal og lokal samordning må bli bedre. Videre må det utvikles bedre partnerskap mellom myndighetene og andre aktører innenfor samfunns- og arbeidsliv, herunder med partene i arbeidslivet.

OECD har laget rapporten i tett samarbeid med norske myndigheter.  Flere departementer har vært involvert, og Spekter og andre aktører innen samfunns- og arbeidsliv har deltatt i arbeidssamlinger underveis.  OECD vil komme med en ”Skills Strategy” sluttrapport om Norge til sommeren.