– Jeg er glad for at kunnskapsministeren i VG i dag løfter fram mangfoldet de private barnehagene bidrar til. Det har vært behov for en gjennomgang av regelverket for barnehagesektoren, og det er et grundig arbeid som er gjort. Derfor er det beklagelig at deler av forslaget kan svekke dette mangfoldet og gjøre det mindre attraktivt å starte og drive private barnehager, sier Anne-Kari Bratten.

Helt siden barnehageforliket i 2003 har private aktører i barnehagesektoren vært avgjørende for å nå målet om full barnehagedekning. De private barnehagene har sammen med de kommunale bidratt til et økt mangfold i den norske barnehagefloraen, og sikret tilnærmet full barnehagedekning. I dag er om lag halvparten av barnehagene i Norge privat drevet.

I dag la regjeringen frem forslag til nytt regelverk for barnehagesektoren. Regjeringen foreslår blant annet å fjerne de nasjonale reguleringene for finansiering av private barnehager, og vil gi kommunene adgang til å redusere antall plasser en privat barnehage er godkjent for underveis i en vedtaksperiode.

Svekker likebehandling av barnehager

Regjeringen legger opp til en sterkere kommunal styring av barnehagesektoren. De nasjonale reguleringene for finansiering av private barnehager foreslås avviklet, og vil i så fall erstattes av kommunale forskrifter. Det åpner opp for store lokale forskjeller, frykter Bratten.

– De nasjonale reguleringene har gitt de private barnehagene en stor grad av trygghet og langsiktighet på tvers av kommunegrenser og vekslende politiske flertall. Jeg er redd for at regjeringen med dette forslaget svekker denne langsiktigheten. Foreldre som har barna sine i private barnehager har krav på den samme forutsigbarheten som foreldre med barn i kommunale barnehager, sier Bratten.

Mer utsatt for lokale politiske endringer

Regjeringens forslag åpner opp for at en kommune kan velge å redusere antall plasser i private barnehager dersom kommunen har overkapasitet på barnehageplasser i en periode. Foreldre som har valgt en privat barnehage for sine barn kan dermed oppleve at barna blir flyttet til en annen barnehage midt i perioden.

– Foreldreundersøkelser viser at tilfredsheten er høyest hos private barnehager. I tillegg viser en rapport fra Agenda Kaupang at de private barnehagene er billigere i drift enn kommunenes egne barnehager. Regjeringens forslag kan både undergrave foreldrenes valgfrihet og være samfunnsøkonomisk ulønnsomt. I tillegg svekker det forutsigbarheten for de private barnehageaktørene og gjør barnehagesektoren mer utsatt for lokale politiske svingninger, sier Bratten.

Bratten peker på at kommunene bare gir tilskudd til de plassene som faktisk benyttes i de private barnehagene. – Regjeringens forslag i dag åpner derfor opp for en grov og unødvendig forskjellsbehandling av de private barnehagene, sier Bratten.

Allerede går 4 av 10 private barnehager med underskudd, viser tall fra PBL.

– Hvis private barnehageeiere mister økonomisk forutsigbarhet i enda større grad enn i dag, kan en alvorlig konsekvens være mangel på barnehager. Dette kan igjen lede til økt bruk av deltid, særlig hos kvinner, og dermed økt mangel på arbeidskraft, sier Bratten.

Her finner du Regjeringens forslag til nytt regelverk for barnehagesektoren