Dermed fortsetter togstreiken.

-Det er sterkt beklagelig overfor kunder og passasjerer at streiken fortsetter. Både NSB og CargoNet setter sikkerhet svært høyt. Ingen skal være i tvil om at ledelsen er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å sikre at både lokomotivførerne og andre ansatte i selskapene har god og nødvendig kunnskap og kompetanse. Dette ansvaret er det verken mulig eller ønskelig å overføre til en fagforening, sier Bratten.

Spekter og NSB/CargoNet mener det er norske myndigheter som har ansvar for å tydeliggjøre kravene til opplæring av lokomotivførere. Kravene vil være bindende for alle operatørene på norsk jernbane. NSB /CargoNet vil forholde seg til disse kravene.

- NSB/CargoNet deler bekymringen for at regelverket som regulerer opplæring og kompetansekrav for lokomotivførere er for utydelig slik det i dag er utformet. Vi tilbød derfor Lokomotivmannsforbundet at partene i fellesskap skal jobbe sammen for å sikre at kompetansekravene tydeliggjøres, sier Bratten.  

Dette tilbød Spekter

At partene sammen kan anmode myndigheten om nødvendige presiseringer i førerforskriften. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den prosessen Jernbanetilsynet har innkalt til for å utarbeide en veileder om kompetansekravene.

At det ikke blir foretatt endringer i dagens opplæring av lokomotivførere i NSB/CargoNet inntil myndighetene har avsluttet sitt arbeid vedrørende kompetansekrav for lokomotivførere (senest 15/6-17).

Dersom NSB /CargoNet etter at myndighetene har avklart kompetansekravene vurderer å innføre endring i opplæringen av lokomotivførere, skal tillitsvalgte involveres i arbeidet så tidlig som mulig. Dersom endringer i opplæringen krever reforhandling av gjeldende særavtale om inntakskrav, opplæring og kompetanseutvikling, skal NSB /CargoNet ta initiativ til slike forhandlinger.

Les hele Spekters tilbud her