Endringene er et resultat av et samarbeid mellom Spekter, de andre partene i arbeidslivet og myndighetene i forbindelse med IA-avtaleforhandlingene i vår.

- Forenklingene i oppfølgingen av sykmeldte er et signal om at arbeidsgiverne nå har fått større tillit. Det er vi fornøyd med, sier fagsjef Olav Kvam i Spekter.

De viktigste endringene er:

  • Rapporterings- og sanksjonssystemet oppheves. Hovedfokus blir nå på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner.
  • Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstaker er delvis sykmeldt (gradert sykmelding) oppheves og skal gjennomføres kun når partene mener det er behov for det.
  • Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjenesten alltid skal delta i dialogmøter oppheves. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører skal bare delta dersom partene har behov for det.

I brosjyren "Oppfølging av sykmeldte" finnes en fullstendig oversikt inndelt etter både tidspunkter, roller og oppgaver. I "Sjekkliste for dialogmøte 1" beskrives innhold i dialogmøtene.