Endring i permitteringsreglene

På arbeidslivsfeltet foreslår regjeringen å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det skal føre til at bedrifter som har behov for det, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår i den forbindelse å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen vil også foreslå en lovendring slik at helsepersonell som har gått av med pensjon, ikke får avkorting av pensjonen, i tråd med innspill fra Spekter.

Forslagene skal behandles i Stortinget

Det understrekes at dette er forslag fra regjeringen, som ikke iverksettes før det er vedtatt i Stortinget. Fremskrittspartiet og flere av de andre opposisjonspartiene har allerede varslet at de krever endringer, og begrunner det med at tiltakene verken er gode nok for arbeidsgivere eller arbeidstakere. For arbeidstakerne vil forslaget innebære en lavere ytelse, fordi dagpenger har en lavere ytelse enn ordinær lønn. Forslagene skal etter planen behandles i Stortinget førstkommende tirsdag.

Regjeringen varsler ytterligere tiltak

Regjeringen opplyser videre at de den nærmeste tiden vil jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. De vil involvere partene i arbeidslivet i dette arbeidet.

Spekter vil orientere medlemsvirksomhetene løpende om dette arbeidet. Vi er daglig i kontakt med Helsedirektoratet og andre myndigheter om aktuelle spørsmål og oppfordrer dere om å ta kontakt med oss dersom  det er problemstillinger eller dilemmaer vi bør ta videre inn mot myndighetene.