Utvalget foreslår blant annet å endre reglene for å fastsette arbeidsplaner for skift/turnusarbeid, å innføre en ny stillingskategori for «delvis uavhengige arbeidstakere» og at medleverordningen utvides. I tillegg mener utvalget det bør bli mulig å utføre arbeid mellom kl 21 og 23 uten at det defineres som nattarbeid.

Arbeidstidsutvalget har blant annet lagt til grunn at reglene fortsatt skal sikre vern, men også gi økt fleksibilitet. Det har også forutsatt at det skal tas hensyn til driftsbehov og god bruk av samfunnets ressurser.

I tråd med Spekters innspill, er det ikke foreslått endringer i de ytre rammene for arbeidstid. Den ukentlige og daglige arbeidstiden er den samme. Det tillatte omfanget av søndagsarbeid er uforandret. De ansatte kan ikke ha kortere hviletid mellom to vakter enn i dag. Grensene for overtidsarbeid er også urørt.

Det nye er at arbeidsgiver innenfor visse grenser skal kunne fastsette arbeidsplanen selv om de tillitsvalgte ikke er enig, men etter at de tillitsvalgte har fått anledning til å drøfte den.

-Forslaget er fremtidsrettet, men utvalget kunne ha gått enda lenger, særlig når det gjelder reglene for å utarbeide arbeidsplaner. Siden det er lederne som er ansvarlig for både pasientbehandlingene og arbeidsmiljøet, burde de ideelt sett kunne bestemme fullt ut over hvordan arbeidstiden fordeles og plasseres, selvsagt innenfor de rammer Stortinget har vedtatt, og etter drøftinger med de tillitsvalgte, sa Wikdahl.

I dag er virksomheter som driver døgnet og uken rundt avhengig av avtaler med tillitsvalgte om blant annet gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, lengden på vakter og lengden på hvileperioder mellom vakter for å kunne sette opp arbeidsplaner som ivaretar helt ordinære driftsbehov.

- Behovet for avtaler fører til mange forhandlingsarenaer, sa Wikdahl og refererte til at dette også medfører at det kommer krav om for eksempel bedre økonomisk kompensasjon enn det som er avtalt i tariffavtalene eller mindre helgearbeid enn loven tillater.

Får man ikke avtaler, må man drive etter hovedreglene i arbeidsmiljøloven. Da må arbeidsplanen settes opp med nøyaktig like mange timer per uke som den enkeltes stillingsandel tilsier.

- Det vil kunne føre til blant annet flere vaktskift i døgnet, og vakter som starter og slutter midt på natten. For både driften og de ansatte er dette en uholdbar situasjon. I noen tilfeller vil det heller ikke gi et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, forklarte Wikdahl.