Den ene gruppen skal se nærmere på regelverket rundt regulering av skift/turnusarbeid og den andre på særskilt uavhengige stillinger.

- Vi oppfatter at partene har vært godt involvert i denne saken allerede, og spørsmålet er hva nytt partene kan bidra med. Selv om det etter vårt syn ikke er nødvendig med enda flere utredninger rundt arbeidstid, er Spekter selvsagt innstilt på delta i arbeidet og bidra med å belyse de utfordringene våre medlemmer har i arbeidstidsspørsmål ytterligere, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Hun mener det er avgjørende at å finne gode og nødvendige løsninger slik at vi fortsatt kan betjene befolkningen med gode velferdstjenester.

-Dagens arbeidstidsbestemmelser gjør det krevende å drifte samfunnsviktige velferdstjenester. Behovet for produktivitetsvekst i Norge vil være stort i årene som kommer, og vi trenger virkemidler som gjør omstillingsarbeidet enklere. Nye arbeidstidsregler, særlig knyttet til turnusarbeid, er et redskap som vil komme godt med, sier Bratten.

Departementet understreker i mandatet at det har vært utfordringer knyttet til avtaler om skift- og turnusarbeid i lang tid, og ber arbeidsgruppen spesielt om å utarbeide konkrete forslag til løsninger som regjeringen kan ta med i sin videre vurdering av hvordan utfordringene bør løses.

- Problemet med å få til hensiktsmessig drift i virksomheter som leverer velferdstjenester døgnet og uka rundt er erkjent, og vi håper derfor alle parter nå er innstilt på å finne fram til gode løsninger, sier Bratten.

De to arbeidsgruppene skal levere sine vurderinger innen utgangen av 2017.