I høringssvaret til Helsedirektoratet om endringer i spesialiststrukturen for leger, påpeker Spekter at utdanningsløpet frem til legespesialist er tett knyttet opp til drift og tjenesteproduksjon i sykehusene. Derfor vil endringer i utdanningsløpet også ha konsekvenser for driften. Et tettere utdanningsløp som også krever mer veiledning, vil påvirke ressursene som er tilgjengelig for tjenesteproduksjon.

Etter Spekters mening er konsekvensene av dette ikke godt nok beskrevet i konsekvensutredningen. Det er blant annet ikke beskrevet hvilke konsekvenser det vil ha for ventelistene dersom mer overlegetid skal gå med til veiledning i det nye konseptet.

Spesialiststrukturen må ses i sammenheng med helse- og sykehusplanen

Endringer i utdanning av leger og spesialitetsstruktur kan få vidtrekkende konsekvenser for legebemanningen og dermed pasienttilbudet, sykehusenes oppgavefordeling, sykehusstruktur og økonomi. Det er derfor viktig at utredninger og arbeid som har berøringspunkter vurderes og sees i sammenheng. Siden endringer i spesialitetsstrukturen kan bli en viktig premiss for framtidig sykehusstruktur, mener Spekter den bør sees i sammenheng med arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Anbefaler grundigere analyser

Spekter skriver videre at beregninger av kostnader og gevinster i konsekvensutredningen bygger på svært enkle forutsetninger. Resultatet er at det knytter seg svært stor usikkerhet til både gevinster og kostnader ved den foreslåtte omleggingen. En liten endring i forutsetningene på kostnadssiden kan fort få store konsekvenser for ressurssituasjonen. Før en omlegging eventuelt besluttes, vil Spekter anbefale at både økonomiske kostnader og gevinster analyseres mer grundig.

Usikkerhet rundt å gjøre grenspesialiteter til hovedspesialiteter

Spekter viser til at de regionale helseforetakene særlig påpeker at forslagene om å gjøre om dagens grenspesialiteter til hovedspesialiteter, samt at det skal legges til grunn at den akuttkirurgiske beredskapen skal bæres av gastrokirurger, kan gi vidtrekkende konsekvenser. Dette krever et visst omfang av pasientgrunnlag for å kunne gjennomføres, noe en rekke sykehus ikke vil ha.

På sikt vil det kunne ha sentraliserende konsekvenser og påskynde en endring i sykehusstrukturen i alle regionene. Forslaget vil dessuten kreve flere legespesialister og dermed få relativt vidtrekkende økonomiske konsekvenser. Det knytter seg derfor betydelig usikkerhet omkring Helsedirektoratets forslag.

 Må ta høyde for andre arbeidstidsordninger enn i dag

Spekter påpeker også at arbeidstidsordninger som er tariffavtalt ikke er hugget i stein, men gjenstand for jevnlige forhandlinger og endringer. Det er viktig at beslutningstakerne vet at det utgjør en risiko dersom en legger til grunn for en ny spesialiststruktur at legene alltid vil gå i vakt som i dag, og at legenes fremtidige arbeidstidsordninger vil videreføres uendret.

Spekter skriver videre at det er en rekke forhold i utviklingen av arbeidslivspolitikken og spesialisthelsetjenesten som vil påvirke partenes syn på hva som bør være de fremtidige arbeidstidsordningene. Partene vil også overvåke hva forskning dokumenterer av ny kunnskap om de ulike sidene av arbeidstidsordninger. Vi kan ikke se at dette er konsekvensvurdert i rapporten.

Les hele Spekters høringssvar her