I regjeringsplattformen sier samarbeidspartiene at mange arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet for å gjøre det enklere å kombinere jobb og privatliv, og at regjeringen derfor vil fortsette arbeidet med å modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven til det arbeidslivet som både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker.

Regjeringsplattformen understreker også behovet for å omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.

- Det er bra at det i regjeringsplattformen uttrykkes så sterkt at samfunnet i årene framover trenger flere sysselsatte med riktig kompetanse. Bærekraften i velferdsordningene er helt avhengig av at flere er yrkesaktive lenger og at flere inkluderes i arbeidslivet, sier Bratten.

Spekter er positive til forslaget om en tredeling av foreldrepermisjonen.

- Erfaring viser at fedre dessverre ikke tar ut mer pappaperm enn det som er øremerket dem. I 2018 bør det være en selvfølge at kvinner og menn deler likt på omsorgen for små barn, men frivillighet har ikke bidratt til jevnere fordeling av foreldrepermisjonen. Derfor er det bra at det nå er enighet om en tredeling av foreldrepermisjonen, sier Bratten.

På sikt blir det færre arbeidstakere per pensjonist i Norge. Av regjeringsplattformen framgår det at for å sikre økonomisk bærekraft i velferdssamfunnet må hovedprinsippene i pensjonsreformen ligge fast og pensjonsordningene legge til rette for mobilitet mellom privat og offentlig sektor.

- Dette er prisverdige signaler, men så langt har det vært vanskelig å finne den helheten, bærekraften og mobilitetsperspektivet som vi så etter Stortingets behandling av pensjonsreformen. Som samarbeidspartiene selv beskriverm, må offentlig tjenestepensjon gi gode insentiver til arbeid, og legge til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Plattformen åpner opp for nødvendige grep på pensjonsområdet hvis regjeringen vil, sier Bratten.