Regjeringens forslag innebærer blant annet at Postens enerett på brevdistribusjon avvikles, og at antallet postomdelingsdager reduseres fra seks til fem per uke.

Spekter er enig i at det ikke er forretningsmessig grunnlag for å opprettholde lørdagsombæring av post når det på lørdager bare distribueres om lag 23 prosent av brevvolumet sammenlignet med de øvrige ukedager. Spekter påpeker imidlertid at dersom staten fortsatt ønsker ombæring av aviser på lørdager, og dette oppdraget pålegges Posten, må det være en forutsetning at Postens merkostnader knyttet til dette kompenseres fullt ut.

Spekter understreker også at en sunn konkurranse må skje på likeverdige vilkår. I en situasjon hvor det åpnes opp for konkurranse, men tilbydere utpekes til å levere tjenester i henhold til politisk bestemte krav, må den økonomiske merkostnaden kompenseres fullt ut.

Selv om elektronisk kommunikasjon har overtatt for mye av de fysiske postforsendelsene, er behovet for å formidle sikker informasjon til hverandre fortsatt til stede. For å styrke tilliten til digitale løsninger, mener Spekter de grunnleggende kravene til digitale postkasseløsninger bør forankres i lovverket.

I høringssvaret forutsetter Spekter dessuten at det av hensyn til Postens ansatte og kunder må gis tilstrekkelig tid til omstilling, slik at det sikres forutsigbare og ryddige prosesser. 

 Les Spekters høringssvar her