Spekter har i forkant av tiltakspakken spilt inn en rekke forslag for å avhjelpe virksomhetene i denne krevende situasjonen.

De kraftige koronarestriksjonene som er innført i Norge gjør at en stor del av tjenestesektoren mister tilnærmet all etterspørsel. Mange bransjer, som til sammen ansetter flere hundretusener, har i realiteten fått et næringsforbud.

- Krisepakken som ble lagt fram i dag har stor betydning for både virksomheter og ansatte og regjeringen skal ha honnør for å ha arbeidet raskt og tatt hensyn til mange innspill, sier Bratten.

Kollektivtrafikk: Fremskynder utbetalinger til storbyene

Regjeringen varsler at Statens vegvesen vil fremskynde sin utbetaling av de såkalte belønningsmidlene til de fire største byene. I storbyene dekker salg av billetter og månedskort normalt en større del av utgiftene i kollektivtrafikken enn i landet for øvrig, så disse er ekstra hardt rammet av at folk reiser mye mindre enn før. Belønningsmidlene kan blant annet brukes til å dekke utgifter til kollektivtrafikken, og kan dermed bedre likviditeten for fylkeskommunene nå i en tidlig fase.

Regjeringen varsler videre at den vil vurdere fylkeskommunenes behov for ekstra midler framover, og komme tilbake med tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Spekter og andre organisasjoner har i et brev (PDF, 633KB) til blant annet Transportkomiteen og Finanskomiteen på Stortinget beskrevet utfordringene og tiltakene som bør på plass.

Regjeringen varsler også at det kan bli aktuelt med kompenserende tiltak til togoperatørene dersom det er nødvendig for å opprettholde et minimumstilbud.

Innfører kompensasjonsordning for virksomheter som må stenge

Spekter har i sine innspill til krisepakken blant annet foreslått en kompensasjonsordning til virksomheter som er pålagt å stenge.

Nå foreslår regjeringen å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

- Det er positivt at regjeringen har fulgt opp forslaget om en kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. De virksomheter som har fått yrkesforbud på grunn av koronakrisen får nå hjelp gjennom krisen til løpende utgifter. Det bidrar til å sikre at de tusenvis av arbeidstagere som nå blir permittert har en arbeidsplass å gå tilbake til når krisen er over. Samtidig er det viktig at ordningen er treffsikker, og ikke bidrar til at useriøse aktører i arbeidsmarkedet får et sugerør inn i statskassen, sier Bratten.

Positivt at virkemiddelapparatet styrkes

Regjeringen har også lagt frem en rekke forslag som skal bidra til nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Samlet er dette tiltak som sørlig skal rettes inn mot unge vekstbedrifter. Bratten er positiv til disse tiltakene.

- Jeg vil trekke fram styrkingen av Innovasjon Norge og Forskningsrådet som svært positiv. Det handler om å legge grunnlag for et sterkt næringsliv på andre siden av krisen, sier Bratten.

Behov for flere tiltak

Spekter har også spilt inn forslag om endringer i konkurslovgivningen, utvidelse av permitteringsordningen, ytterligere reduksjon i arbeidsgiveravgiften, satsing på offentlige infrastrukturtiltak og økte bevilgninger til virkemiddelapparatet.

- Det er et sterkt behov for flere tiltak, og vi håper regjeringen og stortinget finner frem til løsninger som kan avhjelpe virksomhetene ytterligere, sier Bratten.

Les mer om tiltakspakken på regjeringens nettsider