Vi gjør oppmerksom på at redegjørelsen nedenfor forutsetter at Stortinget vedtar loven slik den er fremlagt. Saken er planlagt for endelig behandling i Stortinget de kommende dagene.

Hva er koronaloven?

Den såkalte koronaloven, gir regjeringen adgang til å fastsette forskrifter og beslutninger på generelt grunnlag, og for alle samfunnsområder. Regjeringen kan dermed gi forskrifter som supplerer, utfyller eller fraviker gjeldende lovgivning dersom det er nødvendig i den krevende situasjonen knyttet til koronatviruset.

Stortinget har iht. loven mulighet til å stoppe nye forskrifter med en tredjedel av stemmene dersom de er uenig. Loven inneholder dermed en demokratisk sikkerhetsventil, og sikrer Stortinget mulighet til eventuelt å stanse regjeringens beslutninger.

I arbeidslivet er avtaleløsninger førsteprioritet

Målet med loven er å sikre at normale samfunnsfunksjoner kan opprettholdes også under koronapandemien. 

Regjeringen understreker at det er viktig at partene i arbeidslivet forsøker å forhandle seg frem til løsninger der det er behov for å fravike gjeldende reguleringer i arbeidslivet for å håndtere konsekvenser av koronautbruddet. Dette må forsøkes før regjeringene eventuelt griper inn med forskriftsregulering.

Dette er også i tråd med Spekters holdning. Spekter har ved gjentatte anledninger de siste dagene påpekt at det i denne situasjonen er viktigere enn noen gang å finne avtaleløsninger.

Lovforslaget viser blant annet til at reglene om arbeidstid i den foreliggende krisesituasjonen kan bli for snevre for noen yrkesgrupper. Spekter og fagforeningene har allerede inngått en rekke avtaler for å møte utfordringene i den ekstraordinære situasjonen samfunnet nå befinner seg i.

Mulig med forskrift dersom avtalesporet ikke fører frem

Dersom arbeidslivets organisasjoner sammen ikke finner løsninger som er avgjørende for å sikre driften, gir koronaloven mulighet til å forskriftsfeste løsninger. Regjeringen forutsetter imidlertid at unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 skal ligge innenfor de rammene arbeidsmiljøloven gir til lokale avtaler eller for dispensasjon gitt av Arbeidstilsynet. Regjeringen legger også opp til at det skal fastsettes en frist for samtaler med arbeidslivets parter før slik forskrift iverksettes.

Hvilke områder kan omfattes av koronaloven?

Regjeringen har definert at det blant annet kan være aktuelt å benytte koronaloven til å implementere regelendringer innen følgende områder:

  • Sikre rett til trygdeytelser og saksbehandling i den forbindelse, tatt i betraktning de utfordringer NAV møter for tiden
  • Regler om bruk av arbeidskraft mv.
  • Forenklinger og tiltak innenfor justissektoren
  • Endringer i helseregelverket, for eksempel ved behov for å endre reglene for prioritering i spesialisthelsetjenesten
  • Unntak fra kravene om politiattest for helsevesenet dersom det ikke anses forsvarlig å avvente utstedelse av politiattest før ansettelse (etter dagens lov gjelder en ordning om innvilget politiattest før helsepersonell kan tilsettes)
  • Behov for å fravike reglene i utdanningssektoren eller fastsette andre regler midlertidig
  • Forskuttering av midlertidig ytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere i medhold av foreslått lovendring om midlertidig inntektssikring for denne gruppen.

Både loven og eventuelle regelendringer er midlertidige

Loven er midlertidig, og gjelder i seks måneder frem i tid. Om situasjoner skapt ved utbruddet av Covid- 19 vedvarer utover denne perioden, kan Stortinget forlenge loven. En forskrift som gis i medhold av loven vil også bare gjelde så lenge loven gjelder, og vil derfor senest falle bort seks måneder etter at den ble fastsatt.