Hva har Spekter vært opptatt av i forhandlingene?

Styret i Spekter har lagt til grunn at IA-avtalens plass i et mobiliserings – og sysselsettingsperspektiv må tydeliggjøres. Vi har understreket at høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, og at trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft. Målet er at så mange som mulig skal kunne arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Dette kommer nå tydelig fram i den nye avtalen.

Spekter har i forhandlingene videreformidlet våre medlemmers erfaringer med sykefraværsoppfølging, og de enkelte aktørers rolle i det. I tilbakemeldingene fra våre medlemmer har det særlig kommet frem  behov for å videreføre NAVs arbeidslivssentre, og sikre systemer som gjør at man kan følge opp hyppige langtidsfravær bedre enn i dag. Dette er ivaretatt i den nye avtalen.  Partene og myndighetene er enige om å løfte frem satsinger for å forebygge sykefravær og frafall, og målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

To delmål utgår

Delmålene i dagens IA-avtale om sysselsetting av funksjonshemmede (delmål 2) og økt avgangsalder (delmål 3) utgår som selvstendige mål i den nye avtalen.

Når det gjelder det tidligere delmål 2 (inkludere flere med redusert funksjonsevne i arbeidslivet) så har Spekters medlemsbedrifter gjort et godt arbeid i avtaleperioden både for egne ansatte, og ved å ta inn personer som har stått utenfor arbeidslivet. Virksomhetene får gjennom den nye avtalen fortsatt et ansvar for ansatte som får redusert funksjonsevne, mens de med nedsatt funksjonsevne som ikke er i et arbeidsforhold, tas nå ut av IA-avtalen. Disse skal ivaretas gjennom tiltakene i regjeringens inkluderingsdugnad.

Når det gjelder å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalder (tidligere delmål 3), er dette målet nådd i perioden.  Spekters medlemsvirksomheter har gjort et solid arbeid for å bidra til dette. Dette delmålet går nå ut som et selvstendig mål i avtalen, men vil sortere under delmålet som skal redusere frafall fra arbeidslivet. Det er fortsatt viktig å mobilisere arbeidskraft gjennom at flere står lenger i arbeid.

Partene har på denne måten ryddet i målstrukturen, slik at man kan konsentrere innsatsen rundt sykefravær og frafall. Spekter har støttet disse endringene, siden arbeidet med å øke sysselsetting blant funksjonshemmede nå er en del av den satsning som gjøres i regjeringens inkluderingsdugnad. Arbeidet med å øke avgangsalderen ivaretas av de endringer som er gjort i IA-avtalens mål om redusert frafall.

Hva er nytt IA-avtalen?

Den nye IA-avtalen har to mål; ett om sykefraværsreduksjon og ett om reduksjon av frafall fra arbeidslivet:

1)   Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Dette er i realiteten det samme målet som før, men på grunn av brudd i statistikkgrunnlaget, har det vært ønskelig å finne et nytt målepunkt slik at man kan følge opp bedre.

2)   Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Avtalepartene er enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. Slik kan dette bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Det kan også være særskilte tema/områder av mer generell karakter, for eksempel kvinnefravær, ulike aldersgrupper etc. Myndighetene skal sammen med partene bli enige om innretning på denne satsingen. 

Sykelønnsordningen

Regjeringen hadde ikke lagt opp til å diskutere sykelønnsendringer i disse forhandlingene. Denne diskusjonen skal opp i sysselsettingsutvalget som Spekter og de andre partene i arbeidslivet tiltrer i februar 2019. Hvilken posisjon Spekter skal ha i disse diskusjonene, blir tatt opp på vår vinterkonferanse i januar, og endelig vedtatt av styret i Spekter.

Den nye IA-avtalen viderefører klausulen om at sykelønnsordningen ikke skal endres i perioden, uten at partene er enige om det. Dette er likevel ikke til hinder for at partene kan diskutere ny sykelønnsordning.

Det er viktig at diskusjonen om sykelønnsordningen gjøres grundig og med et godt faktagrunnlag, da en endring av sykelønnsordningen kan ha store konsekvenser både for den enkelte ansatte og for virksomhetene.

IA-avtale for hele arbeidslivet

IA-avtalen skal frå nå av omfatte hele det norske arbeidslivet. Det betyr at det ikke lenger skal inngås IA-avtaler i den enkelte virksomhet, og begrepet «IA-virksomhet» faller bort i sin nåværende form. For å få tilgang til virkemidlene i avtalen, for eksempel NAVs arbeidslivssentre, skal det være en dokumentert dialog mellom partene i virksomheten.

Når man har valgt å skrive det på den måten, er det for å favne de virksomhetene som ikke har et godt utbygd tillitsvalgtapparat i dag. For Spekters medlemmer betyr dette at ledelsen tar initiativ til en dialog med de tillitsvalgte om IA-arbeidet, og at dette dokumenteres gjennom referat eller lignende.

Tidligere inngikk virksomheter som ønsket å delta i IA- samarbeidet en samarbeidsavtale med Arbeidslivssenteret. I den nye IA-avtalen faller dette bort. For myndighetene har det vært spesielt viktig at avtalen nå skal være tilgjengelig for hele arbeidslivet, og at man ikke skal bruke mye ressurser på å inngå avtaler med hver enkelt virksomhet.

Om utvidet rett til egenmelding

I dag er utvidet adgang til egenmelding avtalt i de lokale IA-avtalene. Når denne avtalen nå bortfaller 31.12.18, faller også utvidet rett til egenmelding med 24 enkeltdager eller maks 3 egenmeldingstilfeller av 8 dager bort. 

Virksomhetene oppfordres imidlertid til å videreføre ordningene med utvidet egenmelding innenfor folketrygdlovens bestemmelser. En slik videreføring ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er naturlig at de tillitsvalgte blir informert om en slik administrativ videreføring. Ved eventuelle endringer skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Vi gjør oppmerksom på at dette må gjøres snarest, dersom endringer skal innføres fra 01.01.19.

Sitat fra avtalen:

«Organisasjonene vil oppfordre tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding.  Organisasjonene vil oppfordre virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen.

Partene i IA-avtalen foreslår at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven. Det foreslås videre at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte utvidet rett til egenmelding.  Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.»

Innsatsområder

Partene har definert noen innsatsområder som er rettet mot hyppige langtidsfravær og forebyggende arbeidsmiljø. Virkemidlene skal støtte opp under disse.

  • NAVs arbeidslivssenter videreføres, og aktiviteten her skal integreres bedre med NAVs øvrige virksomhet. Kontaktpersonordningen videreføres for de som har denne ordningen i dag.
  • Etablering av en arbeidsmiljøportal skal inneholde kunnskapsbasert informasjons- og veiledningsmateriell. Dette danner grunnlaget for opplæring i arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene.
  • Det etableres et eksperttilskudd som skal dekke kostnadene til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet begrenses til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne, - og andre tiltak er utprøvd.
  • Tiltaket HelseIArbeid skal benyttes i større omfang enn i dag. Virkemidlet er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring. Målgruppene er arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av muskel-skjelettlidelser og/eller psykiske plager.
  • Forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak skal iverksettes. Målgruppen er langtidssykemeldte som ikke kan komme tilbake til tidligere arbeidsgiver.
  • Det tidligere Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet faller bort. Midlene som lå i dette tilskuddet videreføres og skal brukes til å finansiere de nye tiltakene i avtalen.

Møteplass IA

Spekter arrangerer Møteplass IA for medlemmene 15. januar 2019 for å gi mer og utfyllende informasjon om den nye avtalen.

Den nye avtalen kan lastes ned på regjeringens nettsider