Spekters synspunkter når det gjelder statlig eierskap har i hovedsak vært knyttet til utøvelse av eierskapet. I tillegg har vi hatt synspunkter på behovet for å vurdere å skille ut flere virksomheter som produserer tjenester integrert i offentlig forvaltning. Spekter har videre vært opptatt av at det finnes andre virkemidler for å utøve sektorpolitikk enn gjennom eierrollen, som for eksempel konsesjoner, statlig kjøp, lover og regler.

Spekter mener at utviklingen av velferdsstaten avhenger av et konstruktivt samspill og fornuftig oppgavedeling mellom offentlige, ideelle og private aktører. Det er viktig å ta alle krefter i bruk og utvikle virkemidler som sikrer en effektiv produksjon av offentlige tjenester. Spekter mener derfor at tiden er inne for en grundig vurdering av potensialet for videre utskilling fra offentlig forvaltning. 

Les Spekters innspill til regjeringens arbeid med ny eierskapsmelding her:

Hva kan vi forvente i ny eierskapsmelding?

Det har kommet få konkrete signaler på hva regjeringen vil komme med i den varslede eierskapsmeldingen, noe som blant annet skyldes at eierskapsspørsmål er mer sensitivt enn mye annet politisk. For denne typen saker fører for eksempel politisk ledelse i departementene egne innsidelister.

I regjeringserklæringen slås det imidlertid fast at regjeringen ønsker å redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet. Samtidig varsles det at en reduksjon av det statlige eierskapet må skje gradvis. Regjeringen vil  i sine beslutninger vurdere konjunkturer, markedsforhold, selskapenes finansielle stilling og generelle fremtidsutsikter.

Det er ingen grunn til å tro at det kommer omveltende kursendringer av statens eierskapspolitikk, men noen endringer vil komme. Selskapene staten eier (helt eller delvis) er i dag delt inn i fire kategorier ut fra statens mål med eierskapet i det enkelte selskap og skal bidra til en klargjøring av statens ulike mål og roller. Regjeringen har sagt at den vil videreføre kategorisering, men det utelukkes ikke at det kan gjøres justeringer av kategoriseringen – avgrensingen og definisjonen på kategoriene. 

Sektorselskaper som effektiv redskap i sektorpolitikken

Spekter har også avgitt to høringssvar i forbindelse med KMDs høringsnotat om sektorselskaper som redskap i sektorpolitikken. Lenke til høringsnotatet:

I våre høringssvar har vi særlig fokusert på tre dimensjoner: 

1. Endringer i selskapenes rammebetingelser

Endringer i rammebetingelser og drivkrefter i samfunnsutviklingen vil ha betydning for hvilken kategori selskapet plasseres i og for hvem som forvalter eierskapet. Reformer som medfører økt konkurranse aktualiserer dette. Også teknologiske løsninger og tilgjengelighet som ikke lar seg ramme inn av nasjonale grenser påvirker det sektorpolitiske handlingsrommet. I vurderingen av sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken må det derfor tas hensyn til de endringer som skjer og vil skje i samfunnet fremover.

En systematisk gjennomgang av virkemiddelbruken for å sikre rammebetingelser som støtter opp om virksomhetens mål er derfor viktig. Vi mener videre at ryddighet og klarhet i statens roller er avgjørende for å sikre nødvendig legitimitet og tillit. Sektordepartementet bør derfor som hovedregel ikke forvalte eierskapet til selskaper som er i konkurranse.

2. Helhetlig gjennomgang av potensialet for utskilling

Utskilling av offentlige virksomhet i egne selskaper med tilhørende deregulering og etablering av nye markeder, har stått helt sentralt i sektorpolitikken de siste 15-20 årene. Fokuset har vært på å finne hensiktsmessige organisasjonsformer for statlig tjenesteproduksjon og forretningsvirksomhet. Selskapsdannelser er tatt i bruk med det formål å gi bedre offentlige tjenester. Siste tiår er det skjedd lite utvikling på dette området, men det betyr ikke at potensialet er uttømt.

Spekter mener det løpende bør vurderes hvordan offentlig velferdsproduksjon kan organiseres for å gi bedre og mer effektive tjenester.  Vi mener det er på tide å gå videre i dette arbeidet for å sikre innovasjon, effektivitet og kvalitet og for å møte fremtidige brukeres krav til tjenestene. En helhetlig gjennomgang og vurdering av erfaringene med utskillingene som er gjort til nå er derfor nødvendig, parallelt med en gjennomgang av potensialet for ny utskilling. 

3. Balanse i virkemiddelbruken i sektorpolitikken

Sektorpolitikk utøves gjennom forskjellige virkemidler, som regulering, finansiering og gjennom eierskap. Spekter er opptatt av at det skal være samsvar mellom den sektorpolitiske rollen virksomheten har og de rammebetingelsene som skal understøtte den. Særlig for de virksomhetene som har blandede mål er det viktig med tydelighet i hvilket samfunnsoppdrag virksomheten har, slik at forventningene hos politikere, kunder og andre interessenter er avklart.

Ved å balansere virkemiddelbruken og tilpasse den til sektorens særpreg og mål kan sektorpolitikken i stor grad utøves gjennom andre virkemidler enn eierstyring, som f.eks reguleringer, konsesjoner, avtaler og offentlig kjøp. Det blir særlig viktig der hvor virksomheten operer i konkurranse eller er i en markedslignende situasjon. 

Les Spekters to høringssvar her: