Utsettelsen har sammenheng med at både Spekter og Akademikerne har hatt habilitetsinnsigelser til en eller flere av Rikslønnsnemndas nøytrale medlemmer. Dette har medført at det er oppnevnt to nye nøytrale medlemmer. Lagdommer Dag Nafstad og professor Steinar Strøm skal erstatte Liv Synnøve Taraldsrud og Erling Barth.

Rikslønnsnemnda fastsetter ny tariffavtale

Rikslønnsnemndas oppgave er å avgjøre hva som skal være tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen og de andre forbundene i Akademikerne.

Partene får anledning til å avgi sine synspunkt skriftlig i forkant av nemndsbehandlingen, og vil prosedere sine krav muntlig under selve hovedforhandlingen i Rikslønnsnemnda 13. februar.